TLC

Vingerscan in strijd met de AVG

Vingerscan in strijd met de AVG

Casus arrest Schoenenwinkel Manfield heeft onlangs een vingerscan op haar kassasysteem geïnstalleerd. Medewerkers moeten zich vanaf nu eerst identificeren met hun vingerafdruk, alvorens zij de kassa kunnen gebruiken. Eén strijdbare medewerker verzet zich daartegen en...

Lees meer
Wijzigingen WAB: Oproepcontracten & Payrolling

Wijzigingen WAB: Oproepcontracten & Payrolling

Het onderwerp van dit artikel over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de nieuwe regels omtrent oproepkrachten en payrolling. Op dit gebied vinden onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de grootste wijzigingen plaats. Het bedoelde effect is dat meer mensen een...

Lees meer
Werknemer niet meer welkom op object, wat nu?

Werknemer niet meer welkom op object, wat nu?

Wellicht herkent u dit als werkgever, op enig moment geeft de opdrachtgever aan dat uw werknemer niet langer welkom is op het object. U zit dan met een probleem. U moet nog steeds het loon doorbetalen, maar hoe moet u met de werknemer omgaan in een dergelijke...

Lees meer
De belangrijkste juridische wijzigingen CAO Schoonmaak

De belangrijkste juridische wijzigingen CAO Schoonmaak

Halverwege juni 2019 is de tekst van de nieuwe CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche (eindelijk) gepubliceerd. In dit artikel praten wij u bij over de belangrijkste aanpassingen en geven u hier en daar praktische tips mee!   Uitzendwerk en de wettelijke...

Lees meer
Wijzigingen WAB: Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Wijzigingen WAB: Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

1 januari 2020 – over krap een half jaar dus – treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dat betekent forse wijzigingen binnen het arbeidsrecht en  maakt het voor werkgevers belangrijk om de vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten met hun medewerkers...

Lees meer
De Helpling zaak: juridisch nader bekeken

De Helpling zaak: juridisch nader bekeken

“Regeling dienstverlening aan huis” compleet over het hoofd gezien. Helpling is niet de werkgever in dit verhaal, dit is de particuliere huishouding! Op 1 juli 2019 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak die FNV had aangespannen tegen deze online...

Lees meer
BYOD en privacy regels

BYOD en privacy regels

Bring Your Own Device, oftewel BYOD. Een term die al langer bestaat maar tegenwoordig meer onder de aandacht komt. Het gaat om het meenemen van privé apparatuur, zoals laptop, tablet en mobiele telefoon, die wordt gebruikt om werktaken uit te voeren. Met de opkomst...

Lees meer
Ontslag op staande voet komt werkgever duur te staan

Ontslag op staande voet komt werkgever duur te staan

Recent arrest Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: het aannemen van een zak asperges en het niet registreren van een lading vracht is onvoldoende voor ontslag op staande voet De casus In deze zaak was de werknemer werkzaam als chauffeur. Hij was op staande voet ontslagen...

Lees meer
WAB: De 6 belangrijkste wijzigingen

WAB: De 6 belangrijkste wijzigingen

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Hoewel dit wetsvoorstel nog moet worden behandeld door de Eerste Kamer is de verwachting wel dat deze wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. Hieronder...

Lees meer
Opvolger wet DBA wéér uitgesteld: onzekerheid blijft

Opvolger wet DBA wéér uitgesteld: onzekerheid blijft

Het is enige tijd stil geweest rondom de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die, bij invoering, voor veel onrust en discussie zorgde bij zelfstandige opdrachtnemers en diens opdrachtgevers. Dit was reden voor de Belastingdienst om niet meer actief...

Lees meer
Privacy van de werknemers: de AVG in de praktijk

Privacy van de werknemers: de AVG in de praktijk

Een organisatie met werknemers verwerkt per definitie persoonsgegevens van werknemers. Denk aan de gebruikelijke gegevens als naam, adres, telefoonnummer, BSN, etc. Naast deze gebruikelijke gegevens worden er vaak andere persoonsgegevens verwerkt zoals psychologische...

Lees meer
Privacy en de zieke werknemer

Privacy en de zieke werknemer

Voor de werkgever is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk herstelt en weer aan de slag kan gaan. Om spoedig herstel te realiseren heeft de werkgever informatie van de werknemer nodig, bijvoorbeeld om aan de re-integratieverplichting te voldoen. Aan...

Lees meer
Schorsing en recht op loondoorbetaling

Schorsing en recht op loondoorbetaling

Bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid heeft de regering het standpunt ingenomen dat bij schorsing van de werknemer als disciplinaire maatregel, het loon zou kunnen worden ingehouden. Daardoor werd de suggestie gewekt dat u als werkgever daadwerkelijk de...

Lees meer
Werkgevers en de Wet Huis voor Klokkenluiders

Werkgevers en de Wet Huis voor Klokkenluiders

In de afgelopen jaren zijn klokkenluiders, werknemers die misstanden naar buiten brachten, regelmatig in het nieuws geweest. Door het naar buiten brengen van deze misstanden, kwamen die werknemers (regelmatig) in de problemen. Om deze reden is de Wet Huis voor...

Lees meer
Sterk concurrentiebeding begint bij motivering

Sterk concurrentiebeding begint bij motivering

Inmiddels zijn de nieuwe regels met betrekking tot het concurrentiebeding al een jaar in werking. De hoofdregel is dat er in een contract voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding opgenomen mag worden. Toch biedt de wet een uitweg aan voor werkgevers die alsnog een...

Lees meer
Het verschil tussen aanzeggen en opzeggen

Het verschil tussen aanzeggen en opzeggen

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe verplichting voor werkgevers door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de zogeheten aanzegverplichting. In de praktijk merken wij dat aanzegging en opzegging vaak door elkaar worden gehaald óf dat dit als hetzelfde wordt gezien. Ter...

Lees meer
Zieke werknemer en sancties

Zieke werknemer en sancties

De zieke werknemer moet zich inspannen om zo snel mogelijk terug te keren in de eigen functie. De vraag wat een zieke werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid wel en niet mag doen én welke sancties er toegepast mogen worden is niet eenvoudig te beantwoorden. Ook kan...

Lees meer
Inleners opgelet: Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Inleners opgelet: Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Met de inwerkingtreding van de Wet Aanpassing Schijnconstructies (hierna: WAS) op 1 januari 2015 heeft de wetgever als doel om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bevorderen en een fatsoenlijke beloning voor werknemers te waarborgen. De WAS verhinderd daarom een...

Lees meer
Third opinion bij re-integratie geschillen

Third opinion bij re-integratie geschillen

Bij discussies tussen u als werkgever en de werknemer over het wel of niet meer kunnen re-integreren in het eigen werk, bent u niet bij voorbaat verloren als de bedrijfsarts en zelfs de verzekeringsarts van het UWV (na een second opinion) die werknemer steunen! U...

Lees meer
Vrijwillige opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Vrijwillige opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Risico’s bij opzegging door de werknemer Een vrijwillige opzegging c.q. ontslag door de werknemer moet blijken uit een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. Ontbreekt deze verklaring dan bestaat er een risico dat de werknemer (achteraf) met succes claimt dat de...

Lees meer
Ontslag wegens niet voldoen aan re-integratieverplichtingen

Ontslag wegens niet voldoen aan re-integratieverplichtingen

  Re-integratieverplichtingen In de praktijk gaat het vaak mis wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt en werkgever en werknemer moeten samenwerken aan een succesvolle re-integratie. Er zijn talloze uitspraken bekend waarin de werkgever aan het langste eind...

Lees meer
De schuldbekentenis van stelende werknemer is niets waard

De schuldbekentenis van stelende werknemer is niets waard

Een schuldbekentenis kan veel waarde toevoegen om aannemelijk te kunnen maken dat een werknemer disfunctioneert en ontslagen kan worden. Deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam toont echter aan dat je dient op te passen met het verkrijgen van een schuldbekentenis....

Lees meer
Loondoorbetaling: wanneer volledig stopzetten?

Loondoorbetaling: wanneer volledig stopzetten?

Loondoorbetaling Eindelijk is er duidelijkheid over de vraag of de werkgever de loondoorbetaling tijdens ziekte 100% mag stopzetten als de werknemer niet aanvangt enkele uren passende arbeid per week te verrichten. Het verlossende woord kwam op 15 januari 2014 van de...

Lees meer
Omvang loondoorbetaling in het derde ziektejaar

Omvang loondoorbetaling in het derde ziektejaar

Loondoorbetaling De hoogte en de lengte van de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte zorgt nogal voor veel verwarring. De kantonrechter te Rotterdam geeft op 22 januari 2014 weer wat meer duidelijkheid op de vragen uit de praktijk omtrent de omvang van...

Lees meer
Werknemersaansprakelijkheid bij lease auto’s

Werknemersaansprakelijkheid bij lease auto’s

Let op: er is ook een werknemersaansprakelijkheid bij leaseauto's De wet heeft als uitgangspunt dat tijdens de werktijd door de werknemer veroorzaakte schade doorgaans voor rekening van de werkgever komt. Dit tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste...

Lees meer
Tweede spoor bij re-integratie

Tweede spoor bij re-integratie

Een sanctie van het UWV van verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor de werkgever ontstaat wanneer de werkgever het tweede spoor niet tijdig inzet. Het is dus voor werkgevers van belang te weten wat het tweede spoor is en wanneer dat ingezet...

Lees meer
Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er

Inleiding Een werkgever heeft een zorgplicht voor zijn werknemers. Hij moet ervoor zorgen dat de werknemer een veilige werkomgeving heeft. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van ongevallen als hij zijn zorgplicht niet nakomt. Maar geldt...

Lees meer

Vakpartners

Voor de schoonmaak:

- Clean Totaal

Voor accountants:

- Accountancy Vanmorgen