Schadevergoeding van € 258.944,07 wegens fraude werknemer ondanks vaststellingsovereenkomst

Om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wordt er regelmatig een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de werknemer.

Wat nu als u ergens achter komt waar u ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, niet vanaf wist? Bijvoorbeeld dat de werknemer fraude heeft gepleegd en u dus onbewust schaden heeft geleden? Recentelijk oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover. In deze blog leg ik eerst uit waarom dit, gelet op de afspraken in de vaststellingsovereenkomsten, zo bijzonder is. Vervolgens ga ik in op wat er speelde en wat u als werkgever hiervan kunt leren.

 

Afspraken in de vaststellingsovereenkomst

Naast standaard afspraken zoals de einddatum, wel/niet blijven werken tot de einddatum of een ontslagvergoeding wordt vrijwel altijd “finale kwijting” afgesproken. Dit houdt in dat zowel werknemer als werkgever verklaren onderling niets meer van elkaar te vorderen hebben, met uitzondering van wat in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Zo voorkomt u als werkgever dat de werknemer later nog iets van u vordert. Een keerzijde is dat u als werkgever dat andersom ook niet kan doen.

 

Feiten

Een werknemer is in dienst als hoofdadministratie c.q. boekhouder en was verantwoordelijk voor het reorganiseren van de boekhouding en het proactief meedenken binnen het MT en leiding nemen binnen de administratie. De werkgever is niet tevreden over de uitvoerende en leidinggevende taken en wenst daarom de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

 

Om die reden hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten met o.a. een beëindigingsvergoeding van € 38.500 en de afspraak dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen.

 

Twee jaar later schakelt de werkgever Hoffmann Bedrijfsrecherche in naar aanleiding van een gerezen vermoeden van fraude gepleegd door de inmiddels ex-werknemer. De werknemer geeft in gesprek met Hoffmann Bedrijfsrecherche toe ten tijde van het dienstverband geldt van de werkgever te hebben verduisterd. De reden daarvan was een niet gehonoreerde verlofaanvraag in 2007.

 

Als gevolg van deze verklaring en de aan het licht gekomen verduistering, doet de werkgever aangifte bij de politie en start een kantonrechtsprocedure om een schadevergoeding van de werknemer te vorderen. Zij beroept zich op dwaling ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever geeft aan dat zij andere afspraken had gemaakt als hij op de hoogte was geweest van de verduistering. De werknemer is het niet eens met de vordering. Hij meent dat de werkgever een mede schuld heeft aan de fraude, omdat de werkgever onvoldoende heeft gecontroleerd. Zodoende kon de fraude jarenlang doorgaan. Bovendien wijst de werknemer op de afspraak van finale kwijting waardoor de werkgevers, volgens hem, geen schadevergoeding meer kan vorderen.

 

Oordeel

Het gerechtshof geeft de werkgever hier gelijk. Dat de werkgever onvoldoende had gecontroleerd, is niet voldoende om een medeschuld te hebben aan deze fraude. De afspraak om elkaar finale kwijting te verlenen had betrekking op alle tussen partijen bestaande geschilpunten. Daaronder valt niet de later geconstateerde fraude door de werknemer. De werkgever wist destijds niet dat de werknemer fraude had gepleegd. De werknemer heeft dit bovendien bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst verzwegen. Het hof acht een beroep van de werkgever op de dwaling dan ook terecht en veroordeelt de werknemer tot betaling van een schadevergoeding van € 258.944,07.

 

Conclusie

Indien u met uw werknemer voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een  vaststellingsovereenkomst aangaat en elkaar finale kwijting verleent zorgt dit er in principe voor dat u niets meer van elkaar kunt vorderen. Zoals zo vaak het geval is, bestaat ook op deze regel weer een uitzondering. Komt u ergens achter waar u ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet van af wist, bijvoorbeeld fraude, diefstal of verduistering, dan is het mogelijk om alsnog een schadevergoeding te vorderen en onder de gemaakte afspraken uit te komen.

 

Verkeert u in eenzelfde of soortgelijke situatie, neem dan contact op met ons. Wij kunnen voor u beoordelen of uw schadevordering kansrijk is. Uiteraard kunt u ons ook benaderen voor het opstellen of beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

The Legal Company