Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er

Inleiding

Een werkgever heeft een zorgplicht voor zijn werknemers. Hij moet ervoor zorgen dat de werknemer een veilige werkomgeving heeft. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van ongevallen als hij zijn zorgplicht niet nakomt. Maar geldt deze zorgplicht en aansprakelijkheid ook voor een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die de werkgever als opdrachtgever inhuurt om een bepaalde opdracht te vervullen? Volgens de Hoge Raad kan dit het geval zijn onder bepaalde omstandigheden.

Uitspraak

In dit arrest van de Hoge Raad ging het om de aansprakelijkheid van de inlener voor schade geleden door een zzp’er. Hierbij stond het begrip ‘in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf’ (art. 7:658 lid 4 BW) centraal. De Hoge Raad bepaalde dat deze bepaling niet beperkt is tot het wezen van de beroeps- en bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever. Hieronder kunnen ook werkzaamheden vallen die feitelijk hiertoe behoren. In beginsel kunnen zzp’ers de inlener aansprakelijk stellen voor de door hen geleden schade bij het verrichten van de werkzaamheden. De zzp’er dient met feiten en omstandigheden aan te tonen dat de werkzaamheden door hem verricht feitelijk behoorden tot de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever. De bescherming van artikel 7:658 BW geldt echter niet zonder meer voor alle zzp’ers. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering behoort nog steeds tot de verantwoordelijkheid van de zzp’er.

Wenk voor de praktijk

Zzp’ers hebben bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming als werknemers. Opdrachtgevers zijn aansprakelijk voor schade van zzp’ers, als zij niet voldoende veiligheidsmaatregelen nemen. Zelfstandigen die op individuele basis een opdracht voor een bedrijf doen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van die onderneming. Maar dat is anders als de zzp’er activiteiten onderneemt die ook gebruikelijk worden verricht door de ‘eigen’ werknemers van het bedrijf. Het is raadzaam om zorg te dragen aan een veilige werkomgeving en wees duidelijk met veiligheidsinstructies. Zorg derhalve voor een goede onderaannemingsovereenkomst waarin uitgebreide veiligheidsinstructies worden gegeven die aansluiten bij de cao verplichtingen in de branche (voor zover relevant). Heeft u nog vragen omtrent het vorenstaande of heeft u professionele juridische bijstand nodig, neem dan gerust contact op met mevr. Mr. Hella Vercammen op 020-3450152 of mail naar info@thelegalcompany.nl

The Legal Company