Omvang loondoorbetaling in het derde ziektejaar

Loondoorbetaling

De hoogte en de lengte van de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte zorgt nogal voor veel verwarring. De kantonrechter te Rotterdam geeft op 22 januari 2014 weer wat meer duidelijkheid op de vragen uit de praktijk omtrent de omvang van de loondoorbetaling bij ziekte, dit keer in het derde ziektejaar.

In deze zaak was er sprake van een werkgever die een loonsanctie voor het derde ziektejaar had gekregen van het UWV. De reden hiervan kwam kort gezegd erop neer omdat hij in plaats van re-integratie in de eigen functie, werknemer te veel ruimte had gegeven om voor zichzelf te starten. De kern in deze zaak tussen werkgever en werknemer was dat de werkgever daardoor van mening was dat hij dan ook “slechts” 70% van het loon hoefde te betalen terwijl de werknemer 100% wilde hebben én de neveninkomsten van werknemer kon aftrekken van die 70%.

De werknemer was per 19 juli 1982 bij zijn werkgever in dienst getreden als automonteur. Per 6 oktober 2008 is de werknemer arbeidsongeschikt geraakt.  De werkgever had tot 1 november 2010 100% het salaris doorbetaald conform de afspraken in de cao.

De kantonrechter oordeelde als volgt: de wettelijk loondoorbetalingsverplichting bedraagt 70% van het laatst verdiende loon en dat geldt ook voor de derde ziekte jaar. Dit is de vaste lijn in de rechtspraak indien er geen andersluidende afspraken zijn gemaakt. Meestal spreken partijen iets af over de eerste 2 jaar maar zelden over het derde jaar.

Uit deze rechtspraak blijkt verder dat de werkgever neveninkomsten in dat derde ziektejaar bovendien mag korten op het loon van 70%. Dit omdat de werknemer er niet per definitie beter van hoeft te worden, oftewel het past niet in de systematiek van de Wet Poortwachter.

Conclusie en praktijktip

Een contractuele of cao aanspraak van bovenwettelijke (>70%) loondoorbetaling over het eerste en tweede ziektejaar loopt niet automatisch doorloopt in het derde jaar. Daartoe zal een uitdrukkelijke afspraak moeten zijn gemaakt. De werknemer kan rekenen op slechts 70%.

De verrekening van neveninkomsten met de loondoorbetaling door werkgever zoals die geldt in het eerste en tweede ziektejaar (7:629 lid 5 BW) geldt ook tijdens het derde ziektejaar.

Spreek uitdrukkelijk af in uw personeelsgids dat voor het derde ziekte jaar 70% geldt zodat u daarover niet in een discussie verwikkeld raakt. Spreek ook af dat eventuele inkomsten uit bijverdiensten altijd gemeld moeten worden en in mindering gebracht mogen worden op het loon conform 7:629 lid 5 BW. Zo krijgt u geen misverstanden en is het vanaf het begin duidelijk.

Mocht na het lezen van deze blog nog vragen hebben, dan kunt u altijd persoonlijk contact met ons opnemen.

The Legal Company