Contractenrecht: De 7 contractuele MKB actie- en aandachtspunten 2020

In de afgelopen anderhalf jaar is zowel in de wetgeving als in de rechtspraak veel beweging geweest op het gebied van contractenrecht. Bent u, als ondernemer, toe aan een duidelijke samenvatting van de belangrijkste juridische wijzigingen voor het MKB op het gebied van contractenrecht? Wij hebben deze wijzigingen hieronder voor u op een rij gezet.

Nieuwe wetgeving die nu uw aandacht en/of actie vereist.

Aanpassing van uw consumentencontracten en algemene voorwaarden
Allereerst zijn er twee Europese richtlijnen aangenomen die een verschuiving in het Nederlandse consumentenkooprecht teweeg zullen brengen. Doet u dus zaken met consumenten dan is dit heel erg van belang! Deze richtlijnen beogen (nog) meer bescherming voor de consument o.a. op het gebied van conformiteit (verkochte zaken en diensten moeten conform verwachting zijn) en de garanties en de acties die u moet ondernemen als het product of de dienst non-conform is (remedies). Dit betekent dat u uw consumentencontracten en algemene voorwaarden moet herzien, zodat ze de dwingende regels blijven naleven. Zo raden wij bijvoorbeeld aan om in uw algemene voorwaarden op te nemen dat kleine gebreken geen aanleiding voor ontbinding zijn (om er maar vanaf te zijn). Gelukkig is hiervoor nog genoeg tijd, de omgezette bepalingen uit de richtlijn zullen namelijk pas van toepassing zijn op contracten gesloten na 1 januari 2022.

ACTIEPUNT #1: Pas uw klantcontacten en algemene voorwaarden aan.

Mocht u hier hulp nodig bij hebben, kunnen wij u uiteraard helpen. Vraag dan hier uw offerte aan.

Franchisegevers en franchisenemers opgelet!
Op 12 juli 2019 is het wetsontwerpde Wet franchisenaar de Raad van state gestuurd en zal waarschijnlijk in werking treden per 1 januari 2021. Deze nieuwe Wet franchise moet de ongelijke verhoudingen in franchiserelaties evenwichtiger maken. Dat doet het o.a. door;

  • een precontractuele informatieplicht voor de franchisegever tegenover de kandidaat-franchisenemer;
  • een verplicht georganiseerd overleg tussen de franchisegever en franchisenemer;
  • en een verplichte voorafgaande goedkeuring van de franchisenemers bij een belangrijke wijziging van de franchiseformule.

ACTIEPUNT #2: Voor franchisegevers: Houd deze wetgeving in de gaten en laat u adviseren of u uw franchiseformule- en of contracten anders moet gaan inrichten.

ACTIEPUNT #3: Voor (kandidaat) franchisenemers: Houd deze wetgeving in de gaten en laat u adviseren of uw positie conform deze wet voldoende wordt beschermd en de franchiseformule- en of contracten kloppen.

Mocht u hier hulp nodig bij hebben, kunnen wij u uiteraard helpen. Vraag dan hier uw offerte aan.

Voor meer algemene bepalingen uit 2019 die een rol kunnen spelen voor het MKB kunt u hier kijken en voor bepalingen ingetreden per 1 januari 2020 kunt u hier kijken.

Rechtspraak


De hoogste rechter heeft in de afgelopen anderhalf jaar niet stil gezeten op het gebied van contractenrecht en er zijn veel zaken geweest waaruit belangrijke lessen getrokken kunnen worden wanneer u contracten afsluit met leveranciers en klanten. Over de volgende contractenrecht onderwerpen heeft de Hoge Raad richtlijnen gegeven.

Wanneer mag u een contract ontbinden?
Als uw wederpartij de afspraken in zijn contract niet nakomt en u wilt om die reden het contract ontbinden, dan mag dat in principe. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis levert een wettelijke bevoegdheid op tot ontbinding, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Een mooie juridische riedel, maar wanneer rechtvaardigt de tekortkoming nu ontbinding? In HR Eigen Haard/x, een arrest uit de laatste maand van 2018, bevestigt de Hoge Raad dat iedere tekortkoming voldoende is voor een beroep op ontbinding, maar de omstandigheden van het geval kunnen er echter wel voor zorgen dat ontbinding toch niet gerechtvaardigd is. Denk bijvoorbeeld aan ernst, duur en gevolgen van de tekortkoming. Als deze omstandigheden in het voordeel zijn van de schuldenaar, rechtvaardigt de tekortkoming de ontbinding mogelijk niet.

ACTIEPUNT #4: Als ontbindende partij kunt u extra zekerheid verkrijgen door in het contract of uw inkoop- of verkoopvoorwaarden expliciet de mogelijkheid tot ontbinding te noemen bij de, voor u, belangrijkste prestaties.

Wat moet ik juridisch precies doen bij een tekortkoming van mijn wederpartij?
Alvorens schadevergoeding te kunnen eisen bij een tekortkoming van uw wederpartij moet deze, volgens de wet, eerst in verzuim zijn. Een schuldenaar is pas in verzuim als hij van u schriftelijk daarvan bericht heeft gekregen met een hersteltermijn om alsnog te presteren. Zo’n bericht heet een ingebrekestelling. Een ingebrekestelling zonder (of met een te korte) hersteltermijn leidt niet automatisch tot verzuim. De Hoge Raad beantwoorde in een arrest uit oktober 2019 hoe een redelijke termijn moet worden bepaald. De rechter maakt in ieder geval duidelijk dat de schuldenaar die een te korte hersteltermijn heeft gekregen de ingebrekestelling niet naast zich neer mag leggen, want onder omstandigheden kan deze alsnog leiden tot verzuim. De schuldeiser krijgt ook bijval voor wat betreft de hersteltermijn die gegeven moet worden bij de ingebrekestelling. Deze is minder formeel dan aanvankelijk werd gedacht en afhankelijk van het contact tussen de partijen. In bepaalde omstandigheden zou een relatief korte hersteltermijn volstaan.

Aanbeveling: Wijk contractueel van de wettelijke regels rondom ingebrekestellingen af door in uw contracten of algemene voorwaarden exact te benoemen wat gedaan moet worden bij een tekortkoming of een wanprestatie. Benoem ook concreet de overeengekomen duur van de hersteltermijn.

ACTIEPUNT #5: Pas uw algemene voorwaarden aan op dit punt.

Mocht u hulp/advies nodig bij hebben bij het updaten van uw algemene voorwaarden (actiepunt 4 en 5), dan kunnen wij u uiteraard helpen. Vraag hier uw offerte aan.

Hoe zit het nou met digitale handtekeningen?
Een handtekening maakt van een stuk papier een stevig bewijsstuk. Dit document, ook wel een onderhandse akte genoemd, levert dwingend bewijs op tussen de partijen van de inhoud van de akte. Hoe zit dit bij een digitale handtekening? Of bij een gescande of gefotografeerde afbeelding van de handtekening die in een document is geplakt (gestempelde handtekening)? De Hoge Raad benadrukt in een arrest uit april 2019 en in een arrest uit juni 2019 het belang van de originele handtekening en verduidelijkt dat in sommige omstandigheden een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening nodig is. Dat zijn digitale handtekeningen met een gekwalificeerd certificaat. Het certificaat wordt uitgegeven door bedrijven die op de vertrouwenslijst staan van het Agentschap Telecom. De HR zegt niet precies in welke situaties een gekwalificeerde digitale handtekening vereist is, maar wel dat een ‘gestempelde handtekening’ vaak niet voldoet.

ACTIEPUNT #6: Teken belangrijke contracten nog steeds offline en dus fysiek en bewaar de originele contracten. Een andere optie is om een gekwalificeerde digitale handtekening te gebruiken. Alles wat daar tussen zit kan bewijsrechtelijke problemen opleveren.

Hoe te handelen bij een abstracte bankgarantie?
Het komt voor dat u als contractspartij zekerheid wilt hebben van betaling van uw facturen. Een manier om dat te doen is een bankgarantie. De derde partij die de garantie geeft, meestal een bank, heeft een zelfstandige verplichting om te betalen, mits voldaan aan de voorwaarden in het contract, als de wederpartij niet kan of wilt betalen. Dit heet ook wel “de abstracte bankgarantie”, de meest voorkomende vorm van garantie. Volgens de Hoge Raad moeten de voorwaarden van de abstracte bankgarantie strikt worden toegepast, gelet op de aard en de functie van de abstracte bankgarantie. Dit wordt benadrukt in het
Rabobank/Rollecate arrest. De Hoge Raad zegt in dit arrest zelfs dat bij de interpretatie van de bepalingen de exacte bewoording moet worden gevolgd, dus een strikte grammaticale uitleg.

ACTIEPUNT #7 en Aanbeveling: Schrijf bij een abstracte bankgarantie alles zo helder en concreet mogelijk op. Als dat is gedaan, volg dan alle bepalingen secuur op. Het missen van bijvoorbeeld een termijn bevrijdt de bank mogelijk al van haar betalingsverplichting.

Door het lezen over bovenstaande contractuele ’valkuilen’ kunt u mogelijk een eventuele misstap in de toekomst weten voorkomen. Natuurlijk waren er in deze periode nog veel meer uitspraken op het gebied van contractenrecht van de Hoge Raad en andere gezaghebbende organen. Van deze en alle andere ontwikkelingen rondom het contractenrecht zijn wij uiteraard op de hoogte.

Hulp en advies
Heeft u hulp en/of advies nodig bij het opstellen of aanpassen van een contract, het opstellen of updaten van uw algemene voorwaarden of advies over uw contractuele rechtspositie? Wij helpen u graag verder. Neem dan contact met ons op via dit contactformulier of bel ons direct op 020-3450152.

De bedrijfsjuridisch adviseurs van The Legal Company zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en privayrecht voor het MKB.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen