Wat moet u als ondernemer weten van de nieuwe ZZP plannen van het kabinet?

Naast de actuele stand van juridische en fiscale zaken rondom ZZP’ers, gaan we u ook in deze blog vertellen dat de ZZP’er in sommige opzichten een wolf in schaapskleren is. Dat is iets waar u wel op tijd voor moet gaan waken. Zeker in een tijdsgewricht waarin het economische tijd begint te keren.

SER advies zzp’ers en zzp Kabinetsplannen in 2023.

Op 1 juni 2022 presenteerde de SER (een adviesorgaan dat bestaat uit werkgevers, vakbonden en deskundige ‘kroonleden’) haar adviezen aan het kabinet voor de arbeidsmarkt met o.a. strengere regels voor zzp’ers.

Naar aanleiding van het voorgaande advies heeft het kabinet een Brief Hoofdlijnen arbeidsmarkt 2023 e.v. opgesteld op 5 juli 2022 en daarin ontsluiten ze hun plannen, ook voor de zzp’ers.

Die plannen komen er concreet op neer:

  1. Inzetten op een gelijker speelveld voor contractvormen met betrekking tot de sociale zekerheid en fiscaliteit. Er komt een AOV voor zelfstandigen; fiscale voordelen worden (versneld) afgebouwd; eventueel een verplicht pensioen (nog uitwerking).
  2. Meer duidelijkheid creëren over de vraag wanneer gewerkt wordt onder die gezagsrelatie als werknemer, dan wel als zelfstandige buiten dienstbetrekking. Ook wil het kabinet mensen ondersteunen om hun rechtspositie als werknemer op te eisen bij schijnzelfstandigheid. Nogmaals, wij hopen natuurlijk dat daarbij de ZZP-webmodule ingezet blijft worden omdat louter door het beantwoorden van vragen er een oordeel uitkomt. Men kan dus vóóraf zekerheid krijgen mits men wel naar waarheid antwoorden geeft.
  3. Aanpassing begrip ‘gezag’. Bij het verduidelijken van regelgeving rondom de beoordeling van de arbeidsrelatie geldt wel dat normen in het arbeidsrecht (civiele recht) altijd een zekere openheid zullen houden. Dit is ook wenselijk – niet alle situaties zijn immers door de wetgever te voorzien en regels moeten kunnen meebewegen met de dynamische praktijk op de arbeidsmarkt. Het grijze gebied kan wel worden verkleind door die ZZP-webmodule, maar er zal dus vooral meer met rechtsvermoedens worden gewerkt. Het is nog wel spannend wat die rechtsvermoedens dan worden. Denk daarbij aan die tarieven. zzp’ers die werken voor tarieven onder de € 35,- worden dan vermoed werknemers te zijn tenzij anders aangetoond kan worden door de opdrachtgever.

 

Aparte wettelijke regeling voor zzp’ers volgens Belgisch model?

Op 15 september 2022 heeft de Tweede Kamer weer vergaderd over de arbeidsmarkt waarbij middels een lunchbijeenkomst voor de Tweede Kamerfracties door een senior manager van Van Havermaet in Hasselt (België) meer verteld is over de Belgische zzp-regelgeving en de kansen die dit biedt voor Nederland. Minister Van Gennip heeft aangegeven dat zij inspiratie wil halen uit het Belgisch model. België heeft een Arbeidsrelatiewet waarin de positie van zzp’ers wettelijk is vastgelegd.

België kent neutrale en algemene criteria die voor elke zzp’er gelden en in een aantal sectoren zijn er nog specifieke sectorale criteria. Dit betreft de bouw, bewaking, transport, vervoer, landbouw en schoonmaak.

Deze eigen wettelijke regeling kan wellicht veel meer duidelijkheid bieden dan de eeuwige zoektocht naar een eenduidige formule voor het gezagscriterium.

De Belgische aanpak met een eigen regeling zal in elk geval de handhaving op schijnzelfstandigheid versneld en gericht kunnen opstarten.

Risico’s met zzp’ers, wolf in schaapskleren, in 2023.

Momenteel is het grootste risico overigens niet de fiscale naheffing wegens schijnzelfstandigheid. Er is immers vooralsnog geen handhaving van de DBA. Behalve bij kwaadwillende maar ook dat ligt op zijn gat. Het grootste risico dat zich gaat openbaren zal vooral optreden bij het naar huis sturen van de zzp’er bij teruglopende behoefte aan extra mankracht. Of het stopzetten van de betalingen als de zzp’er ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt.

Immers de zzp’er zal dan gaan vorderen dat er feitelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst omdat er een gezagsrelatie is. Uiteraard moet dat dan wel feitelijk zo zijn maar in veel gevallen is dat ook zo. Daar zien we genoeg rechtspraak over.

Op die manier kan de zzp’er toch aanspraak maken op de voordelen van de arbeidsovereenkomst, de ontslagbescherming en de wettelijke ontslagvergoedingen. Het opzeggen van de ‘arbeidsovereenkomst’ wegens disfunctioneren zal dan zelden slagen, omdat er dan meestal geen dossier is opgebouwd.

De arbeidsrechtelijke aanspraken kunnen in zo’n geval gaan over:

  • Loondoorbetaling (tijdens ziekte of geen werk);
  • Vakantietoeslag en dagen;
  • Loondoorbetalings- en re-integratieverplichting bij ziekte;
  • Pensioen (Bpf of deelname bedrijfspensioen);
  • Cao-toeslagen en andere aanspraken;
  • Aanspraken interne regelingen werkgever

Wenst u advies over de veilige inhuur van zzp’ers en ondersteuning bij het opstellen van de juiste ZZP contracten? Doe dan mee mez onze MKB juridische Masterclass op 1 december a.s. ‘Werken met flexibele arbeidskrachtenen zzp’ers’.

Ondernemingsjuristen mr. Hella Vercammen en  mr. Marit Mulder leggen u de basis spelregels uit en leren u waar u op moet letten bij het opstellen en naleven van de verschillende flexwerkers en ZZP contracten. Hierdoor kan u optimaal en veilig gebruik maken van de juiste flexkrachten. Dit op basis van de recente wetgeving, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de nieuwe regeringsplannen voor zzp’ers en de rechtspraak.

U kunt ook een training op locatie boeken over de veilige inhuur van zzp’ers of vraag een adviesgesprek aan voor uw klant waarin wij checken of hij/zij veilig werkt met zzp’ers, via info@thelegalcompany.nl of 020 345 0152.

mr. Hella Vercammen