Inloggen en opstarten: Voorbereiding of werktijd?

Op 10 mei 2023 publiceerde het Gerechtshof in Den Haag een uitspraak die zij heeft gedaan op 2 mei 2023. In deze kwestie nam de werknemer het standpunt in, dat de tien minuten die hij voorafgaand aan elke dienst aanwezig moest zijn (volgens de Planningsregels van werkgevers) ten onrechte niet aan hem zouden zijn betaald. En omdat de werknemer in opdracht van de werkgever aanwezig moest zijn, kwalificeert deze tijd volgens de werknemer als werktijd die ook moet worden uitbetaald.

De werkgever zegt echter dat gedurende de tien minuten voorbereiding en opstart tijd niet van werknemers wordt verwacht dat er daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht. Om die reden moet deze tijd dan ook niet als werktijd worden aangemerkt. Daarnaast kon de werknemer de eventueel resterende tijd gebruiken om zich voor te bereiden op de aanvang van zijn dienst op de wijze zoals hem goeddunkt.

Het Hof heeft de werknemer van dit callcenter in het gelijk gesteld over de ’tien minuten-regel’. En de inlogtijd is daarmee werktijd! Het Hof zegt hierover dat in de tien minuten voor aanvang van de dienst van de werknemer wordt verwacht dat hij aanwezig is op de werkplek en zich gereed maakt voor zijn dienst. De werknemer is met andere woorden daardoor beperkt in zijn mogelijkheden om tijd aan zijn eigen zaken te besteden. Uit artikel 1:7 lid 1 onder k van de Arbeidstijdenwet volgt ook dat alle tijd die een werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht als arbeidstijd te gelden heeft. Dat de werknemer in die tijd nog niet productief is voor werkgever, maakt het oordeel van het Hof dus ook niet anders.

Overigens is dit oordeel niet helemaal nieuw en verrassend. Al eerder oordeelde de Rechtbank Limburg en de Rechtbank Noord-Holland ook al in gelijke zin. Een werknemer van een supermarkt die na sluitingstijd een kwartier moest wachten alvorens hij naar buiten mocht, omdat de winkel anders niet goed kon worden afgesloten, vorderde hiervoor ook loon. Ook hier is sprake van een situatie waarbij de werkgever opdracht had gegeven voor het wachten. Ook hier moest de werknemer zich gedurende de wachttijd beschikbaar houden voor de supermarkt en kon hij de tijd niet naar eigen inzicht besteden!

De “10 minutenregel” is arbeidstijd. Het is goed om hiervan als werkgever bewust te zijn. Heeft u toch nog vragen over werktijden en salaris? Neem contact op met de ondernemingsjuristen en The Legal Company via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152.

mr. Marit Mulder