Het meest complete advies rondom NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) regeling vervangt de ingetrokken regeling Werktijdverkorting. Ondernemers kunnen een NOW tegemoetkoming van ten hoogste 90% van de loonkosten aanvragen om de omzetdaling en werkeloosheid op te vangen!

Deze regeling is beter omdat deze de economische schade door het coronavirus direct opvangt. Wat zijn nu de belangrijkste vragen rondom de overgang van de WTV naar de NOW regeling?

Waarom is de oude regeling gestopt?
Simpel gezegd omdat de nieuwe regeling veel beter is toegespitst op de massale aanvraag en de omzetdaling waarvoor direct gecompenseerd moet worden in de vorm van loonkostencompensatie. De oude regeling was enkel bedoeld voor werktijdvermindering wegens onwerkbaar weer en afgestemd op ongeveer 200 aanvragen per jaar en niet voor 78.000 of meer! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bovendien niet uitgerust om al die aanvragen te behandelen, vandaar dat het nu naar de UWV gaat. Die zijn gewend om met WW- en ontslagaanvragen te werken en hebben simpelweg meer mensen.

Blijven lopende werktijdverkorting vergunningen van kracht?
Lopende werktijdverkorting vergunningen blijven van kracht, eventuele verlengingen verlopen via de nieuwe NOW. Al ingediende aanvragen waar nog geen beslissing op is teruggekomen, gelden als aanvragen voor de nieuwe NOW. De aanvullende informatie die nodig is om te beslissen op uw aanvraag conform de NOW zal binnenkort worden opgevraagd.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van de NOW?

 1. Ondernemers vanaf een bepaalde omzetdrempel, zullen de omzetdaling moeten aantonen middels een accountantsverklaring zodat het een betrouwbaarder beeld geeft van de te verwachten omzetdaling en de voor te schieten looncompensatie door het UWV.

 2. Het gaat expliciet om omzetdaling en niet om werknemers die hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren of waarvan de werkzaamheden inhoudsloos zijn geworden. U hoeft dus werknemers niet mede te delen dat hun werktijd verkort is en zij dus deels werkeloos zijn. Dat zijn ze dus niet. Een werknemer die geen werk meer heeft, omdat een opdracht is komen te vervallen, is dus niet deels werkeloos. Hij blijft oproepbaar voor die uren en kan gewoon op een andere manier door u worden ingezet. Hierdoor kunt u de arbeid zo organiseren zoals dat voor uw onderneming en uw personeel het meest passend is en nog de meeste kans biedt op omzet;

 3. U krijgt geen looncompensatie als de omzet minder dan 20% is gedaald. Dat is wezenlijk anders dan de oude regeling die uren gerelateerd is. Van u wordt verwacht dat u bij een omzetdaling van minder dan 20% uw vaste lasten kunt blijven betalen. Nu is de vraag of dat eerlijk uitpakt. Bij een 19% omzetdaling kunnen sommige bedrijven wellicht ook al de vaste lasten niet meer betalen en deze zouden om kunnen vallen als er geen looncompensatie komt;

 4. U moet als werkgever 100% van het loon moet door blijven betalen, ook in het geval dat u 90% van het loon gecompenseerd krijgt. Dit in plaats van minimaal 75%-70% van de WW uitkering voor het vervallen werk;

 5. Het UWV keert een voorschot uit ter hoogte van 80% van de te verwachten loonkosten tegemoetkoming. Achteraf wordt het eventueel gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke daling van de omzet;

 6. Onder het NOW kan er ook compensatie worden gevraagd voor werknemers met een flexibel uren contract, denk aan nul-uren contracten, min-max contracten, oproepcontracten;

 7. Uitzendbedrijven (uiteindelijke regeling voor payrollbedrijven en detacheerders is nog onduidelijk) kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een compensatie voor de loonkosten aanvragen;

 8. De periode van de tegemoetkoming bedraagt geen 6 weken maar 3 maanden. Deze kan verlengd worden met nog eens 3 maanden, eventueel onder andere voorwaarden;

 9. Achteraf gaat de Belastingdienst de omzetdaling zoals onderschreven door de accountantsverklaring of door de aanvrager zelf, controleren. Heeft de werkgever minder omzetdaling dan is aangegeven bij de aanvraag, dan zal hij looncompensatie moeten terugbetalen. Is er meer omzetdaling dan krijgt de werkgever nog een suppletie;

 10. De tegemoetkoming gaat niet pas in vanaf de dag van aanvraag, maar geldt, afhankelijk van verminderde omzet, per 1 maart 2020;

 11. Last but not least: De werkgever mag gedurende de periode van tegemoetkoming geen aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag indienen. Reeds ingediende ontslagaanvragen blijven wel van kracht.

Rekenvoorbeelden hoogte NOW compensatie.

Omzetdaling

1 maart t/m 31 mei 2020

Te verwachten looncompensatie
(totale loonsom =
€ 300.000,-)
1 maart t/m 31 mei 2020

Voorschot 80% van de te verwachten looncompensatie

– 100%omzetdaling =
– € 600.000,-

90% x  € 300.000,- =
€ 270.000,- bruto

€ 270.000,- x 80% =

€ 216.000,-

– 50% omzetdaling =
– € 300.000,-

45% x € 300.000,- =
€ 135.000,- bruto

€ 135.000,- x 80% =

€ 108.000,-

– 25% omzetdaling =
€ 150.000,-

22,5% x € 300.000,- =
€  67.500,- bruto

€ 67.500,- x 80% =

€ 54.000,-

 

Looncompensatie geen doel op zich, omzet op peil houden blijft prioriteit!
Omzet is altijd beter dan een loonkostencompensatie die alleen een deel van uw loonkosten dekt, maar niet de rest van uw overhead. U kunt als ondernemer in deze tijden te maken krijgen met opdrachtgevers die hun eigen kosten wil besparen en daarom jullie contract tijdelijk willen ‘pauzeren’. Denk dan niet, “ik krijg toch looncompensatie, dus laat ik maar meewerken aan de wens van de opdrachtgever om de opdracht helemaal stop te zetten (evenals het sturen van facturen), ook al is dat vanwege het coronavirus. Het coronavirus rechtvaardigt immers in de meeste gevallen geen beroep op overmacht.

De leverancier zal daarom nakoming moeten blijven vragen en de gebruikelijke facturen blijven sturen. Liever immers omzet dan loonkosten compensatie aangezien dat laatste slechts gedeeltelijk kostendekkend is voor het personeel. Er zijn echter ook nog een hoop andere rekeningen te betalen, zoals de huur, telefonie, gas, water en licht, leaseauto’s, etc. Dit zorgt er dan weer voor dat er géén omzetdaling zichtbaar wordt hetgeen in principe vooraf wordt gemeten aan de hand van de te verwachten facturen. Een te verwachten flink hogere (dubieuze) debiteuren stand levert geen omzetdaling op. Hoe gaat een accountant hierover verklaren bij de aanvraag om te zorgen dat de Belastingdienst straks geen verwijten gaat maken?

Schuldeisersverzuim en overmacht
Het niet of verminderd afnemen van de met u overeengekomen diensten/producten voor een bepaalde duur en als gevolg daarvan het niet betalen van de facturen wordt aangemerkt als schuldeisersverzuim. Dit betreft een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (lees wanprestatie), mits u wel aangeeft dat u beschikbaar blijft om uw overeengekomen prestatie te verrichten.

De opdrachtgever kan zijn schuldeisersverzuim alleen rechtvaardigen met een geslaagd beroep op overmacht. Op dit moment denken veel opdrachtgevers dat het coronavirus deze overmacht oplevert. Dat beroep zal zeker niet in elk geval slagen. Overmacht in de wettelijk zin betekent namelijk een relatieve of blijvende onmogelijkheid tot nakoming. Bij relatieve onmogelijkheid is het voor de opdrachtgever fysiek nog steeds mogelijk om na te komen, maar het kan nadelig zijn voor haar omdat er geen omzet wordt gedraaid. Daar kan uw opdrachtgever echter gewoon looncompensatie voor aanvragen in plaats van dat op uw bord te schuiven. Het nakomen van een schoonmaakovereenkomst is bijvoorbeeld nog steeds mogelijk. Een beroep op overmacht door de opdrachtgever zal in zo’n geval niet werken. Het is dan raadzaam om de opdrachtgever te wijzen op zijn plichten, facturen te blijven sturen en om dossiers aan te leggen rondom de eenzijdige contractwijzigingen.

Onvoorziene omstandigheden
Als de opdrachtgever géén beroep kan doen op een overmachtsclausule, is een beroep op onvoorziene omstandigheden zijn laatste mogelijkheid om eenzijdige wijziging in de schoonmaakovereenkomst met u af te dwingen wegens het coronavirus. Dit beroep is mogelijk indien de corona crisis is ontstaan ná het moment van sluiten van de lopende overeenkomsten. Uw opdrachtgever kon daar geen rekening mee houden toen hij een langdurige verplichting met u is aangegaan. Uiteraard voor nieuwe contracten die u nu afsluit, is dat zeker niet het geval.

Wil zo’n beroep slagen dan moeten de effecten van het coronavirus wel dusdanig ingrijpend zijn voor de onderneming van uw opdrachtgever, dat een ongewijzigde instandhouding van uw opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet gevraagd mag worden. Uiteraard hangt dat weer samen met de specifieke feiten van het geval.

In zijn algemeenheid kan bij natuurrampachtige situaties zoals deze wel enige wijziging verlangd worden, maar dat zal in eerste instantie op basis van overeenstemming moeten plaatsvinden op initiatief van uw opdrachtgever, aangezien zij een wijziging wensen. Bij gebrek daaraan zal de opdrachtgever toch echt naar de rechter moeten stappen om die wijziging af te dwingen. En dan zal betoogd kunnen worden dat de opdrachtgever, ook in deze corona tijden, nog steeds belang heeft bij de overeengekomen prestatie. 

PS. Er kan in de overeengekomen contractvoorwaarden (algemene voorwaarden) van de wettelijke regeling omtrent overmacht, zijn afgeweken. Dat moet van geval tot geval bekeken worden.

Ons advies:

Bent u geconfronteerd met een eenzijdige contractstop of -wijziging zonder enige vorm van overleg? Geef een schriftelijke reactie dat u het daar niet mee eens bent en stuur een sommatie- en ingebrekestellingsbrief en nodig uw opdrachtgever uit voor overleg. Laat ons uw contractuele positie beoordelen en de brief opstellen.

Heb ik nog recht op een NOW tegemoetkoming als ik mijn opdrachtgever zomaar contractbreuk laat plegen?

De belastingdienst zal achteraf gaan controleren wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Heeft u de omzet binnengekregen en er is minder omzetdaling, dan betaalt u de eventueel te veel ontvangen loonkosten compensatie gewoon terug. Als u echter klakkeloos heeft gecrediteerd zonder enig verzet en inbreukdossier, loopt u een risico dat de belastingdienst voor dat deel van die gecrediteerde omzet, de looncompensatie intrekt. Dit zou als manipulatie van de omzet beschouwd kunnen worden. Een inbreukdossier levert voldoende rechtvaardiging op voor uw creditering als die tot stand komt na verzet en gezamenlijk overleg met de opdrachtgever. Dan kunt u ook aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om uw omzet te behouden en u enkel dat deel heeft gecrediteerd waarvan u redelijkerwijze vond dat dit voor uw rekening en risico moest komen. Niks doen tegen contractbreuk zou er dus voor kunnen zorgen dat het recht op looncompensatie wordt verspeeld!

Vragen of advies?
The Legal Company, arbeidsrecht experts, zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht voor het MKB. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of juridisch advies willen? Neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

 

mr. Hella Vercammen