Een (on)duidelijk opzegbeding in je (franchise)contract maakt het verschil.

Waarover ging het eigenlijk?

Onlangs is in een kort geding besloten door de rechter dat de ex-franchisenemer de franchiseovereenkomst rechtsgeldig had opgezegd en niet in strijd had gehandeld met het concurrentiebeding door een rijschool voor tractoren op te starten. Franchisenemer had opgezegd in november 2022 tegen mei 2023 per mail met inachtneming van 6 maanden opzegtermijn. De franchise had betrekking op rijschool activiteiten om het auto- of motorrijbewijs te halen. Daarna is de franchisenemer een tractor rijschool begonnen. Ook daar was de franchisegever het niet mee eens want die vond dat in strijd met het overeengekomen concurrentiebeding. De franchisegever was van mening dat er alleen had kunnen worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen looptijd van 24 maanden, dus pas op 1 januari 2023.

Hoe oordeelde de rechter (in kort geding) over de opzegging?

De rechter oordeelde dat dat niet expliciet zo in de franchiseovereenkomst overeengekomen was. Er stond alleen dat deze overeenkomst na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend met twee jaar wordt verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden.

Als de franchisegever dit echt zo had bedoeld, dan had het op de weg van franchisegever gelegen om dit uitdrukkelijk in zijn franchiseovereenkomst zo op te nemen. Deze fout komt voor rekening van de franchisegever als opsteller van de franchiseovereenkomst.

Verder bepaalde de franchiseovereenkomst dat opzegging bij aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden dient te geschieden. Franchisegever beriep zich ook daar op.

De rechter oordeelde verder dat een opzegging vormvrij kan geschieden, en dat ondanks dat bepaalt was dat de opzegging per aangetekende post moet worden verzonden, dat niet in steen gebeiteld staat. De strekking is immers dat meer zekerheid kan worden verkregen dat de franchisegever kennisneemt van de opzegging maar omdat al vaststond dat de franchisegever kennis had genomen van de opzegging, de rechter de opzegging toch rechtsgeldig oordeelde.

Was het non-concurrentiebeding wel of niet geschonden?

Uit het non concurrentie beding volgde dat het de ex franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst niet was toegestaan om voor de duur van drie maanden in het rayon concurrerende c.q. dezelfde diensten aan te bieden die schadelijk zijn voor de franchiseketen. De vraag was nu of de franchisenemer dit beding overtrad door een tractor rijschool te exploiteren.

De rechter oordeelde dat aangezien de franchisegever geen tractorrijlessen aan bood en franchisenemer daarentegen ook geen rijlessen aanbood die franchisegever gaf (auto- of motorrijbewijs), geen sprake is van het leveren van ‘dezelfde diensten en leveringen die schadelijk zijn voor de franchiseketen’ door franchisenemer. Doorslaggevend vond de rechter dat het non-concurrentiebeding als voorwaarde stelt dat de diensten schadelijk zouden moeten zijn voor de franchiseketen en dat was hier niet het geval omdat de franchisegever zelf geen tractorrijlessen aanbood.

Conclusie

De manier waarop je bepalingen in een (franchise)overeenkomst formuleert is cruciaal voor hetgeen je nastreeft en beoogd. Opzeggingsclausules zijn er een vele kleuren en smaken en geen standaard bedingen! Het is echt maatwerk waarover u als contractspartij altijd heel bewust over moet nadenken. Laat u daarover adviseren zodat uw bedoeling ook daadwerkelijk bereikt wordt door een onmiskenbare duidelijke formulering van het beding.

Datzelfde geldt ook voor het concurrentie beding. Daar komt ook nog een extra element bij namelijk dat de Wet franchise wettelijke eisen stelt aan het non-concurrentiebeding. Daaronder valt de eis dat het beding onmisbaar moet zijn om de door de franchisegever overgedragen knowhow te beschermen. Bij het opstellen van een overeenkomst gelden er dus ook soms wettelijke eisen waar men niet zo maar van mag afwijken. Doe je dat wel dan kan later blijken dat zo’n afspraak niet eens geldig is.

Deskundigheid bij het opstellen van overeenkomsten is dus ook belangrijk, laat je helpen door juridische experts. The Legal Company is ervaren in het opstellen van overeenkomsten van uiteenlopende aard. Bel of mail ons als u een overeenkomst nodig heeft of wilt laten screenen. U kunt contact opnemen via 020 345 0152 of info@thelegalcompany.nl

mr. Hella Vercammen