Belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2021

Ook in dit nieuwe jaar is het belangrijk dat u als ondernemer juridisch verantwoord onderneemt. Onderdeel daarvan is naleving van de wet ter voorkoming van vorderingen, boetes, (werkgevers)aansprakelijkheid en conflicten die u meestal te veel geld kosten. Juist in deze tijd van onzekerheid is dat heel erg van belang. Hieronder hebben wij daarom weer de belangrijkste wetswijzigingen voor u op een rij hebben gezet.

Wetswijzigingen voor ondernemers in het arbeidsrecht


Minimumloon omhoog per 1 januari 2021
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2021 gestegen. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar bij een fulltime dienstverband bedraagt per 1 januari 2021:

 • € 1.684,80 per maand
 • € 388,80 per week
 • € 77,76 per dag

Lees hier meer over de brutobedragen per maand, week, dag en per uur.

Tijdelijke aanpassing Arbobesluit in verband met corona
In verband met de bestrijding van COVID-19 is er een extra artikel toegevoegd aan het Arbeidsomstandighedenbesluit. Kort gezegd houdt dit in dat u als werkgever een aantal noodzakelijke coronamaatregelen en voorzieningen moet treffen bij de inrichting van de arbeidsplaatsen, zodat uw werknemers goed beschermd hun werk kunnen uitvoeren. Bij deze maatregelen horen minimaal:

 • het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
 • het geven van doeltreffende voorlichting en instructies aan uw werknemers over de bestrijding van corona op de arbeidsplaats;
 • adequaat toezicht houden op de naleving van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen;
 • uw werknemers zijn gehouden de maatregelen na te leven en de beschikbare voorzieningen te gebruiken;
 • de nieuwe regels gelden ook zzp’ers en voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken.

Lees hier het artikel en de toelichting.

Beperking vrije ruimte fiscale loon in 2021 (WKR)
De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat u als werkgever kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers (zoals kerstpakketten). De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR).

 • De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000,- is per 1 januari 2021 weer teruggegaan naar 1,7%. In verband met corona was dit percentage in 2020 tijdelijk 3%. UPDATE per 21 januari 2021: de regering heeft toch besloten in verband met corona dat ook in 2021 het percentage 3% blijft.
 • De vrije ruimte voor het fiscale loon boven de € 400.000,- is per 1 januari 2021 teruggegaan van 1,2% naar 1,18%.

Lees hier meer.

Omscholing naar tekortberoepen MKB
Het kabinet investeert in 2021 in het omscholen van werknemers naar beroepen in sectoren waar ze kampen met personeelstekorten. Bent u MKB’er en kunt u moeilijk aan geschikt personeel komen of wilt u uw personeel omscholen omdat u moet inkrimpen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor deze subsidie. Als werkgever betaalt u dan zelf 50% van de kosten van het omscholingstraject. Lees hier meer.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever
Indien u een kleine werkgever bent en u uw bedrijf beëindigd in verband met pensionering of in geval van overlijden, dan heeft u per 1 januari 2021 recht op compensatie van de transitievergoeding voor uw werknemers. U dient dan wel aan de voorwaarden te voldoen. Lees hier meer.

Einde overgangsperiode 30%-regeling
De 30%-regeling is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland (expats). In 2019 was, als onderdeel van het belastingplan 2019, de maximale looptijd van de zogenoemde 30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar. Voor werknemers die al voor 2019 een positieve beschikking hadden ontvangen was overgangsrecht van toepassing.

Deze overgangsregeling is per 1 januari 2021 helemaal geëindigd. Dit betekent dat de 30%-regeling voor sommige werknemers is komen te vervallen omdat zij al de 5 jaar zijn gepasseerd. Dit geldt voor werknemers met een einddatum 2021, 2022 en 2023 op de beschikking. Voor werknemers met een einddatum van 2024 of later op de beschikking, geldt de einddatum op de beschikking verminderd met 3 jaar.

Pensioenregeling payrollwerknemers
Per 1 januari 2021 moeten payrollwerkgevers zorgen voor een adequate pensioenregeling voor hun payrollwerknemers. Deze verplichting geldt als sprake is van één van onderstaande situaties:

 • indien de werknemers van inlener die werken in een gelijke of gelijkwaardige functie recht hebben op een bedrijfspensioenregeling; of
 • indien de inlener geen werknemers in dienst heeft, maar er wel in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven waarin de inlener actief is een verplichte deelname bestaat aan een Bedrijfstak pensioenfonds.

Deze verandering is nog een vertraagd gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) welke per 1 januari 2020 in werking is getreden.

Algemene/andere wetswijzigingen voor ondernemers


De nieuwe Franchisewet

Per 1 januari 2021 is de nieuwe Franchisewet in werking getreden. Hierdoor wordt de positie van de franchisenemer sterker. De nieuwe wettelijke regeling beslaat vier deelgebieden en geeft aan welke informatie minimaal verstrekt moet worden door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. De deelgebieden zijn;

 • uitwisseling van informatie voordat de franchiseovereenkomst wordt afgesloten;
 • tussentijdse verandering van lopende franchiseovereenkomsten;
 • overleg tussen de franchisegever en franchisenemers;
 • beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Faillisementswet aangepast
Per 1 januari 2021 is de Faillisementswet aangepast, de Wet Homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA). Een bedrijf dat in financiële problemen verkeert, kan met een deel van zijn schuldeisers een onderhands akkoord sluiten. Indien de rechter overgaat tot bevestiging van dit akkoord, zijn schuldeisers die niet akkoord waren met dit akkoord toch hieraan gebonden. Het geeft noodlijdende bedrijven de gelegenheid om te saneren zonder faillissement of surseance van betaling en een soepelere doorstart te maken. Lees hier meer.  

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) verrekenen via de loonheffing
Via deze nieuwe investeringskorting, de BIK, mag u bedrijfsinvesteringen in 2021 verrekenen met de loonheffing. Deze regeling is door het kabinet vanwege de coronacrisis in het leven geroepen om werkgevers te helpen bij nieuwe investeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe machines, computers, milieuvriendelijke apparaten, etc.

De korting per kalenderjaar:

 • investeringen tot € 5.000.000,- 3,9% van het investeringsbedrag;
 • investeringen boven € 5.000.000,- 1,8% van het investeringsbedrag.

De belangrijkste voorwaarden:

 • het moet gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen, dus niet tweedehands;
 • de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020;
 • de investering moet volledig zijn betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
 • de investering moet binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik worden genomen;
 • het bedrijfsmiddel moet een minimale waarde hebben van € 1.500,-;
 • er geldt een ondergrens van € 20.000,- per aanvraag.

Let wel: de Europese Commissie moet de BIK nog goedkeuren. Naar verwachting geldt deze wetswijziging vanaf 1 januari 2021. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling.

Lees hier meer.      

Op Ondernemersplein.nl is tevens te lezen welke fiscale regels in 2021 nog veranderen voor ondernemers. Denk aan verhoging overdrachtsbelasting bij verkopen van bedrijfspand, de bronbelasting voor intra concern royalties en rente, de verlaging van het lage VPB tarief, geen box 3 belasting meer voor eigen vermogen van eenmanszaken tot € 50.000,- en beperking van VPB verrekenbare verliezen.

Vragen en/of advies?

Heeft u als ondernemer vragen over de bovengenoemde wetswijzigingen? Neem contact met ons op via 020-3450152 of info@thelegalcompany.nl of vul ons contactformulier in.

Wilt u verder altijd op de hoogte blijven van relevante wetswijzigingen en andere juridische ontwikkelingen voor het MKB? Schrijft u zich dan hier in voor onze maandelijkse Legal Alert nieuwsbrief en volg onze bedrijfspagina op LinkedIn.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen