Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De belangrijkste informatie over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Aanvraag NOW subsidie en voorschot


Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Vanaf 6 april 2020 kunt u de NOW 1.0 subsidie aanvragen via een UWV webformulier voor uw loonkosten in de maanden maart, april en mei 2020. Uw omzet vanaf 1 maart 2020 moet ten opzichte van 2019, 20% of meer zijn gedaald. De NOW regeling is met 3 maanden verlengd. Vanaf 6 juli 2020 kan de NOW 2.0 subsidie voor de maanden juni, juli en augustus aan worden gevraagd. Het betreft een subsidieaanvraag die u zo volledig mogelijk en correct moet indienen anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en krijgt u geen voorschot. Ook zult u de subsidievoorwaarden goed moeten blijven naleven om uw aanspraak op de subsidie te behouden. Een goede voorbereiding is dus cruciaal!

Voorbereiding aanvraag
U zult ter voorbereiding op de aanvraag een aantal belangrijke juridische en financiële keuzes moeten maken. 

Om u zo goed als mogelijk te helpen hebben wij voor u 2 diensten samengesteld:

NOW actualiteiten


25-05-2020
Het is bekend wanneer je als bedrijf een accountantsverklaring nodig hebt voor het vaststellen van je uiteindelijke NOW subsidie.

:

Bij een ontvangen voorschot van meer dan 100.000 euro of een uiteindelijke totale subsidie van meer dan 125.000 euro is een accountantsverklaring vereist. De subsidievaststelling kan worden gedaan vanaf 7 september 2020. Hoe de accountantsverklaring er precies uit moet zien zal bekend worden gemaakt voor 1 augustus 2020.  Zie https://www.accountant.nl/nieuws/2020/5/ondergrens-accountantsverklaring-now-regeling-staat-vast/

Lees meer

20-05-2020
Werkgevers die in januari een dertiende maand uitbetaalden gaan hiervan geen nadeel ondervinden bij de definitieve vaststelling van de loonsubsidie.

:

Koolmees wijzigt NOW 1.0. Werkgevers die in januari een dertiende maand uitbetaalden gaan hiervan geen nadeel ondervinden bij de definitieve vaststelling van de loonsubsidie. Het UWV laat deze betaling buiten beschouwing. Voor deze groep werkgevers pakte de NOW subsidie in eerste instantie erg nadelig uit, omdat januari de referentiemaand was voor de loonsom. Een bedrijf waarvan de loonsom in de NOW periode was gedaald zou veel geld moeten terugbetalen.

Lees meer

20-05-2020
NOW regeling wordt verlengd met 3 maanden. De NOW 2.0 wijkt op cruciale onderdelen af van de NOW 1.0

:

De NOW 2.0 bevat o.a. de volgende veranderingen: – Ontslagboete wordt verlaagd van 150% naar 100% van het salaris – Referentiemaand loonkosten wordt maart 2020 i.p.v. januari 2020. Ook voor de huidige regeling, wanneer dat voordeliger is voor de werkgever! – Het opslagpercentage voor de werkgeverskosten gaat van 30% naar 40% (extra tegemoetkoming voor vaste lasten) – Verbod op het uitkeren van dividend en bonussen aan bestuur en directie en geen inkoop van eigen aandelen over 2020 – Tegemoetkoming vaste lasten voor zwaarst getroffen sectoren van max. € 20.000,-

Lees meer

Gratis NOW webinar: 4 juni 2020

Belangrijkste juridische anti-crisis acties voor ondernemers

Het CPB verwacht een economische krimp van 7% door de corona epidemie. Om continuïteit van uw onderneming te garanderen is het daarom van groot belang om proactief te kijken welke juridische (nood)maatregelen u als ondernemer nu al kunt nemen. In deze webinar zullen wij de belangrijkste juridische anti-crisis maatregelen met u doornemen.

Onderwerpen die o.a. worden besproken tijdens deze webinar:

 • Overheidshulp
 • Rechtsvorm en spelregels samenwerking
 • Interne contract documentatie
 • Contractbreuk en algemene voorwaarden
 • Personeelskosten
 • Reorganiseren
 • etc.

Praktische informatie

 • Datum en tijdstip: 4 juni 2020, 16:30 uur – 18:00 uur
 • Via: ZOOM meetings, registratie is verplicht
Inschrijven gratis NOW webinar

Adviesgesprek € 220,- ex b.t.w.


Aanvraag adviesgesprek

Als bedrijfsjuridisch adviseurs kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken:

 • Is de NOW aanvraag wel de beste keuze voor uw onderneming om uw financiële situatie beheersbaar te houden? Of is reorganisatie beter? Of beide? 
 • Op welk tijdstip kunt u het beste de aanvraag indienen?
 • Over welk tijdvak kunt u het beste de omzetdaling inschatten?
 • Kunt u tijdens de NOW regeling wel of niet werknemers ontslaan?
 • Hoe moet de loonsom en de ingeschatte omzetdaling exact berekend worden?
 • Hoe zit het met het verschil tussen het voorschot en de vastgestelde subsidie?

Dit vindt eenvoudigweg plaats door een Skype adviesgesprek van maximaal 1 uur waarbij uw accountant of loonadministrateur eventueel kunnen participeren. 

Na dit gesprek wordt het duidelijk of de NOW aavraag de juiste weg is. Mocht dat het geval zijn kunt u de NOW aanvraag via ons regelen. zie hiernaast de button.

NOW aanvraag € 395,- ex b.t.w.


NOW aanvraag

Wij verzorgen uw NOW aanvraag. Onze werkzaamheden bestaan uit het volgende:

 1. U krijgt allereerst per e-mail een kort digitaal formulier opgestuurd waarin u de basisgegevens van uw bedrijf invult die nodig zijn voor de aanvraag en het adviesgesprek.

 2. Vervolgens vindt er een NOW adviesgesprek plaats met een bedrijfsjuridisch adviseur, telefonisch of per Skype/Teams, van maximaal 30 minuten. Tijdens het adviesgesprek informeren wij u over de NOW regeling, bespreken we de situatie van uw bedrijf en behandelen eventuele aandachtspunten. Zo zorgen wij ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de NOW-subsidie en het voorschot.

 3. TLC dient als gevolmachtigde de NOW-aanvraag voor uw bedrijf correct en volledig in bij het UWV op basis van de door u verstrekte informatie.

 4. U ontvangt van ons een berekening van de verwachte voorschotbetalingen en de verwachte betaaldata.

Deze opdracht omvat niet de aanvraag voor de definitieve subsidievaststelling (evt. met behulp van een accountantsverklaring) na afloop van de referte omzetperiode. Uiteraard kunnen wij dat t.z.t. wel voor u verzorgen op basis van een losse opdracht. Wij agenderen dit als taak.
NOW voorwaarden


De NOW is de opvolger van de Werktijdverkorting regeling. Deze nieuwe regeling is toegespitst op de huidige corona problematiek om zo beter uw omzetdaling en werkeloosheid op te vangen. Met uw aanvraag kunt u ten hoogste 90% van uw loonkosten vergoed krijgen. Het UWV geeft op basis van uw aanvraag een voorschot ter hoogte van 80% van de tegemoetkoming die u aanvraagt voor de duur van 3 maanden, welke met 3 maanden verlengd kan worden.

U heeft recht op een NOW 1.0 tegemoetkoming als u:

 • uw werknemers 100% van hun loon blijft doorbetalen
 • uw werknemers niet ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen
 • minstens 20% omzetdaling heeft

Wijzigingen NOW 2.0

De NOW regeling wordt met 3 maanden verlengd. Belangrijkste wijziging t.o.v. de NOW 1.0 is het verdwijnen van de ontslagboete uit de voorwaarden. In plaats van de 150% ‘boete’ is er nu ‘slechts’ een correctie ter hoogte van het loon. Daarbij wordt het percentage werkgeverslasten verhoogd van 30% naar 40%. Daar tegenover staat o.a. het verbod op uitkeren van dividend, bonussen en de inkoop van eigen aandelen.


Hoogte looncompensatie


Met een NOW aanvraag kunt u maximaal 90% van uw loonsom (socialeverzekeringsloon) vergoed krijgen. Uw loonsom wordt vermeerderd met 30%, of voor de NOW 2.0 zelfs 40%, om te compenseren voor de werkgeverslasten, pensioenbijdrage en vakantiegeld. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9538,-  per maand. Het exacte percentage is afhankelijk van uw omzetdaling, zie de tabel en rekenvoorbeeld hieronder.

Achteraf wordt uw voorschot aan de hand van uw daadwerkelijke omzetverlies gecorrigeerd via een subsidievaststelling. Die vaststelling kan vanaf 7 september 2020 worden aangevraagd. Doet u dit niet dan moet u alles terug betalen. Bij een ontvangen voorschot van meer dan 100.000 euro of een uiteindelijke subsidie van meer dan 125.000 euro is tevens een accountantsverklaring vereist. Hoe deze verklaring er precies uit moet zien zal bekend worden gemaakt voor 1 augustus 2020.

Heeft u uw omzetdaling te laag ingeschat, dan kunt u aanspraak maken op nabetaling. Heeft u uw omzetdaling of loonsom te hoog ingeschat? Dan moet u het teveel uitgekeerde bedrag terugbetalen.

The Legal Company kan u in beide gevallen helpen met deze definitieve vaststelling. Prijsindicatie kunt u bij ons opvragen.Rekenvoorbeeld NOW 1.0:

Omzetdaling

1 maart t/m 31 mei 2020

Te verwachten looncompensatie
(totale loonsom = € 300.000,-)
1 maart t/m 31 mei 2020

Voorschot 80% van de te verwachten looncompensatie

– 100%omzetdaling = – € 600.000,-

90% x  € 300.000,- = € 270.000,- bruto

€ 270.000,- x 80% = € 216.000,-

– 50% omzetdaling = – € 300.000,-

45% x € 300.000,- = € 135.000,- bruto

€ 135.000,- x 80% = € 108.000,-

– 25% omzetdaling = € 150.000,-

22,5% x € 300.000,- = €  67.500,- bruto

€ 67.500,- x 80% = € 54.000,-
Belangrijkste voorwaarden NOW regelingConcern


Werkmaatschappijen met minimaal 20% omzetdaling die deel uitmaken van concerns zonder deze omzetdaling kunnen vanwege een recente wijziging in de NOW regeling toch subsidie aanvragen bij het UWV. Zij moeten hiervoor wel voldoen aan extra voorwaarden, zo mag er o.a. geen dividend uitgekeerd worden, geen eigen aandelen ingekocht worden en moet er een akkoord zijn met de vakbond over werkbehoud.

Omzetverlies


U krijgt looncompensatie als de omzet minimaal 20% is gedaald in drie aaneengesloten maanden vanaf 1 maart tot 1 augustus 2020. Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Loondoorbetaling


U moet als werkgever 100% van het gebruikelijke loon doorbetalen, daarvan krijgt u ten hoogste 90% gecompenseerd. Dit geldt ook voor werknemers met een flexibel contract.

Voorschot


Het UWV keert een voorschot uit in drie maandelijkse termijnen ter hoogte van 80% van de te verwachten loonkosten subsidie. Het eerste voorschot wordt in principe betaald binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag.

Achteraf wordt het voorschot aan de hand van uw daadwerkelijke omzetverlies gecorrigeerd.

Flexwerkers


Onder het NOW kan er ook looncompensatie worden gevraagd voor werknemers met een flexibel uren contract, denk aan oproepcontracten zoals nul-urencontracten en min-max contracten.

Momenteel wordt onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die nu tussen wal en schip vallen

Uitzend- en payrollbedrijven


Uitzend- en payrollbedrijven kunnen ook voor uitzend- en payrollkrachten die bij hen in dienst zijn een subsidie voor de loonkosten aanvragen. Voor hen gelden
dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Periode subsidie


De duur van de subsidie bedraagt 3 maanden te beginnen in maart, april of mei. Deze periode is verlengd met nogmaals 3 maanden. De NOW 2.0 maanden dienen wel aan te sluiten op de NOW 1.0 maanden.

In de NOW 2.0 verdwijnt o.a. de ontslagboete, wordt de opslag werkgeverslasten verhoogd en is de referentiemaand veranderd naar maart i.p.v. januari.

Wijziging WAB


De 30%- overwerkregeling WW-premiedifferentiatie is officieel met een jaar uitgesteld vanwege de gevolgen van het coronavirus. Dit betreft een generiek uitstel (dus niet afhankelijk van sector) tot 1 januari 2021. Aanleiding vormde met name de vele zorgverleners en supermarkten die personeel meer uren laten draaien vanwege Covid-19 en daarmee het risico lopen in het hoge WW-tarief te belanden.

Ontslag


In de NOW 1.0 is het niet de bedoeling dat de werkgever na 18 maart 2020 nog toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt bij het UWV. Indien dat wel gebeurd moet de werkgever krijgt de werkgever te maken met een ‘ontslagboete’ van 150%. Deze ontslagboete komt niet terug in de voorwaarden van de NOW 2.0.

 

Accountantsverklaring


Ondernemers vanaf een bepaalde omzetdrempel of bepaalde loonsom, zullen bij de aanvraag voor de vaststelling subsidie de omzetdaling middels een accountantsverklaring moeten aantonen. Deze drempels zullen later bekend worden gemaakt.

Bij een ontvangen voorschot van meer dan 100.000 euro of een uiteindelijke subsidie van meer dan 125.000 euro is een accountantsverklaring nodig voor de uiteindelijke vaststelling van de subsidie. De subsidievaststelling kan worden gedaan vanaf 7 september 2020. Hoe de accountantsverklaring er precies uit moet zien zal bekend worden gemaakt voor 1 augustus 2020.  

 


Corona Legal Support

Image

De adviesbesprekingen worden uitgevoerd door mr. Hella Vercammen en de daarop volgende acties zullen verder door haar team worden uitgevoerd. Het team bestaat uit collega bedrijfsjuridisch adviseur mr. Alain Hardy en paralegal Yannick van der Drift.

Voor een transparante én redelijke prijs kunnen we u met bovenstaande helpen zodat u weet waar in in deze tijden aan toe bent. Vraag nu een offerte aan via een e-mail naar info@thelegalcompany.nl of bel naar 020-3450152

Image

Contractbreuk advies en bijstand


Contractbreuk advies en bijstand traject op grond van Corona.

  Uw opdrachtgevers of afnemers mogen in principe geen eenzijdige actie nemen ten aanzien van de met u gesloten duurovereenkomsten zoals opschorting, vermindering van afnameplicht zoals uren, onbevoegd tussentijds opzeggen onder het mom van Corona. Dat is simpelweg contractbreuk. Wij kunnen u daarin heel snel te hulp schieten aangezien het behoud van uw omzet nu cruciaal is.

  Stap 1. Skype advies
  Skype adviesgesprek van max. 1 uur of de contractbreuk geoorloofd is of niet. U kiest zelf of u naar stap 2 wilt gaan.

  Stap 2. Ingebrekestelling/sommatie
  Indien niet geoorloofd, dan stellen we contractbreuk brief op met ingebrekestelling/sommatie tot nakoming.


  Algemene voorwaarden aanpassen


  Algemene Voorwaarden aanpassen aan corona en andere onzekere toekomstige gebeurtenissen

  Een goede set algemene voorwaarden is van essentieel belang om uw rechtspositie in onzekere tijden zoals bij de corona uitbraak dicht te timmeren. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld het verschil maken tussen wél of geen beroep kunnen doen op overmacht door corona en of uw wederpartij wél of niet moet blijven betalen zelfs mét overmacht door Corona.

  Stap 1. Skype intake
  Skype adviesgesprek van max. 1 uur over uw bedrijfsprocessen. Wij stellen de juiste vragen zodat we maatwerk corona/overmacht clausules kunnen leveren.

  Stap 2. Aanpassing algemene voorwaarden
  Het opstellen van de maatwerk corona/overmacht clausules die in uw huidige voorwaarden worden verwerkt en het aanpassen van uw huidige voorwaarden indien daar nadelige of tegengestelde bepalingen in staan.

  NB. We kunnen uw set voorwaarden ook een algehele update/verbeteringsslag geven, o.a. afgestemd op nieuwe activiteiten, of gewijzigde wetgeving (bijv. de AVG, een nieuwe cao) of uw nieuwe aansprakelijkheidsverzekering polis. 

  Stap 3. Gebruiksinstructie
  U ontvangt een gebruiksinstructie met advies voor correcte gebruik van uw nieuwe algemene voorwaarden;

  Kwaliteit gewaarborgd

  Garantie dat 80% or meer van onze klanten tevreden tot zeer tevreden zijn met de kwaliteit van het aanbod en onze dienstverlening