De vernieuwde Arbowet: houdt u hier wel rekening mee?

Door een nieuw wetsvoorstel wordt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd per 1 juli 2017. Met deze aanpassing wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren en richt zich met name op betere preventie. In dit artikel geef ik u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Het is belangrijk om hier in de praktijk rekening mee moet houden, niet alleen omdat de inspectie SWZ meer mogelijkheden krijgt om sancties op te letten.

Overzicht belangrijkste wijzigingen Arbowet

 1. Verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts: in de nieuwe Arbowet wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een onafhankelijk, adviserende rol heeft. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van de werknemers.
 2. Vrije toegang tot de werkvloer: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 3. Second Opinion: werknemers hebben straks het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Nu moet de werknemer daarvoor naar het UWV voor een zogeheten deskundigenoordeel. Bedrijfsartsen moeten een verzoek om een second opinion straks in principe altijd honoreren. Behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit verzoek worden geweigerd.
 4. Open spreekuur: Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’. De werknemer heeft geen toestemming nodig van de werkgever en hoeft de werkgever hier ook niet over te informeren. Dit spreekuur heeft als doel om daadwerkelijke klachten en verzuim te voorkomen.
 5. Basiscontract arbodienstverlening: de afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening dat wordt geïntroduceerd door de overheid. In dit contract. Dit contract stelt de minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers:
  1. De bedrijfsarts heeft toegang tot elke werkplek
  2. Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren.
  3. Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld.
  4. Hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion.
  5. Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
  6. Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben voor een werknemer, werkgever of andere belanghebbende. Deze procedure moet voor een ieder kenbaar zijn. In het contract moet bovendien aangegeven staan hoe de klachtenprocedures werken.
 6. Grotere betrokkenheid van medewerkers: de werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Ook krijgen de bedrijfsarts of andere Arbo deskundigen het recht om overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging.
 7. Preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol: hij krijgt namelijk als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
 8. Handhaving: de inspectie SZW krijgt zoals al aangegeven meer mogelijkheden om werkgevers maar ook arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van deze regelgeving. Ook als u niet voldoet aan de minimumeisen die het basiscontract stelt.

Ingangsdatum vernieuwde Arbowet

De Eerste kamer heeft op 24 januari 2017 het wetsvoorstel aangenomen, nadat deze eerder al door de Tweede Kamer is aangenomen. De vernieuwde Arbowet gaat in op 1 juli 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na de inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven. U heeft dus als werkgever nog een jaar de tijd om samen met uw arbodienstverlener de contracten en dienstverlening aan te passen op deze wet.

Advies vernieuwde Arbowet

Wij raden aan u alvast goed voor te bereiden op de wijzigingen die de vernieuwde Arbowet met zich mee brengt. Bijvoorbeeld door het kiezen van een preventiemedewerker en door tijdig in overleg te gaan met uw arbodienst over het basiscontract. Ook is dit een goed moment om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren met een RI&E en een goed ziekteverzuim reglement op te laten stellen. Wij helpen u graag om dit laatste samen met u vorm te geven.

Vragen of contact met ons opnemen? Neem dan contact op met Wesley Sallé van The Legal Company B.V. (020-3450152, wsalle@thelegalcompany.nl).