Het einde van de UWV loonsanctie in zicht?

In april 2016 kondigde minister Asscher maatregelen aan om knelpunten die werkgevers ervaren rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, weg te nemen. Eind 2016 heeft de minister meer duidelijkheid gegeven over de inhoud van deze maatregelen. Eén van de voorgenomen maatregelen heeft betrekking op het tweede spoor traject gedurende de re-integratie en de UWV loonsanctie. In deze blog zal ik de problematiek én deze maatregel voor u toelichten.

Re-integratie van uw werknemer in het eerste en tweede spoor
Als uw werknemer ziek is moet u er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk gaat. Dat betekent: eerst binnen uw eigen bedrijf proberen te re-integreren (eerste spoor) en daarna, als dat niet meer mogelijk blijkt te zijn, bij een andere werkgever (tweede spoor).

Thans is het zo dat dit tweede spoor traject ingezet moet worden zodra er geen re-integratiemogelijkheden meer zijn of komen in het eerste spoor. Bovendien verwacht het UWV dat het tweede spoor wordt ingezet als na de eerstejaarsevaluatie nog geen resultaten zijn behaald in het eerste spoor, mits de werknemer voldoende belastbaar is om te re-integreren.

Beoordeling van de re-integratieinspanningen van de werkgever
Als de werknemer na 2 jaar ziekte nog niet is gere-integreerd, dan kan deze werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV toetst op dat moment of u als werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Als zij bepaalt dat de re-integratieinspanningen onvoldoende waren en hier geen deugdelijke grond voor bestond, dan legt het UWV een loonsanctie op aan de werkgever. Dit houdt een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting in tijdens ziekte met maximaal 52 weken.

Redenen voor het UWV om een loonsanctie op te leggen
De belangrijkste reden voor het UWV om een loonsanctie op te leggen is het onvoldoende of het te laat aan re-integratie werken, of het missen van kansen in het eerste spoor. Ook het te laat inzetten het tweede spoor of het missen van kansen in het tweede spoor is een veelvoorkomende reden om een loonsanctie op te leggen aan de werkgever.

Een veelgehoord signaal is dat werkgevers (daarom) het tweede spoor alleen inzetten om een loonsanctie te voorkomen. Uit een onderzoek in de praktijk blijkt dat werkgevers ook knelpunten ervaren bij de re-integratie in het tweede spoor. Denk aan de bijkomende hoge kosten, het gebrek aan grip op het tweede spoor en een tekortschietende kwaliteit van re-integratiebureau’s. Maar ook de beoordeling van het UWV of er voldoende re-integratieinspanningen zijn verricht worden niet als transparant ervaren. Dat maakt de beoordeling onvoorspelbaar en zorgt voor vrees voor een loonsanctie.

De door Asscher voorgestelde maatregelen
Minister Asscher streeft naar verbeteringen van de tweede spoor re-integratie. Ook wil de minister tegengaan dat onredelijke tweede spoortrajecten worden ingezet enkel met als doel om een loonsanctie te voorkomen.

Per brief van 22 december 2016, heeft minister Asscher daarvoor maatregelen geconcretiseerd. Voor de invulling daarvan maakt de minister onderscheid tussen werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en de publiek verzekerden werkgevers (dus via het UWV):

Maatregel voor publiek verzekerden WGA:
Werkgevers die publiek verzekerd zijn kunnen door deze voorgenomen maatregel tussentijds, rond de eerstejaarsevaluatie, het UWV vragen om advies (tegen betaling) over de inzet van het tweede spoor. Wanneer u als werkgever dit advies opvolgt en de re-integratie conform het advies verloopt, dan kan het UWV geen loonsanctie meer opleggen. Verloopt de re-integratie niet conform het advies, bijvoorbeeld omdat herstel achterwege blijft, dan kan de werkgever om een tweede advies vragen over de inzet van het tweede spoor.  

Maatregel voor eigenrisicodragers voor de WGA:
Omdat eigenrisicodragers voor de WGA volgens minister Asscher voldoende (financiële) prikkels hebben om de re-integratie te bespoedigen, stelt hij voor dat het UWV eigenrisicodragers niet meer toetst op de re-integratieverplichtingen en dus überhaupt geen loonsanctie meer kan opleggen.

* Arbeidsongeschiktheid van werknemers brengt financiële risico’s met zich mee. Werkgevers dragen hiervoor maximaal 12 jaar de verantwoordelijkheid en in die periode kunnen de kosten flink oplopen. U kunt dit risico verzekeren via het UWV (dan bent u een publiek verzekerde) of via een private verzekeraar. In dat laatste geval bent u een eigenrisicodrager voor de WGA.

Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel
Helaas is het nog onduidelijk of en wanneer de voorgenomen maatregelen van minister Asscher werkelijkheid worden. Hij zal zijn voorstel verder uitwerken en begin 2017 voorleggen ter consultatie. Indien er meer bekend is, zullen wij dit met u delen. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief, The Legal Alert, via www.thelegalcompany.nl.

Heeft u vragen over de re-integratie van uw werknemer (ter voorkoming van een loonsanctie)? Of heeft u een loonsanctie opgelegd gekregen en wilt u weten wat u hiertegen kan doen? Neem dan contact op met Wesley Sallé van The Legal Company B.V. via (020) 345 01 52.