Nieuwe regels rondom verlof

Inleiding

Op 16 december 2014 is er nog een wetsvoorstel door de Eerste Kamer geaccepteerd die relevant is voor u als werkgever. Het gaat om het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De wijzigingen zijn al vanaf 1 januari 2015 in werking getreden. In deze blog zal ik uiteenzetten waar u rekening mee moet houden.

Overzicht veranderingen

Het wetsvoorstel was ingediend met het doel om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken. U moet als werkgevers nu bewust zijn van de onderstaande veranderingen rondom verlof. Cursief is bij elk verlof aangegeven of het betaald of onbetaald verlof is.

  • Ouderschapsverlof (onbetaald): vaders krijgen naast het huidige kraamverlof van twee dagen ook het recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. De eis dat men één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever én de wettelijke bepalingen omtrent de wijze van opname zijn vervallen.
  • Pleegzorg- en adoptieverlof (betaald, maar wordt vergoed via uitkering UWV): de mogelijkheid is toegevoegd dat de werknemer dit verlof in overleg met de werkgever gespreid kan opnemen. Eerst was er enkel vier weken aaneengesloten mogelijk. De opnametermijn is bovendien verruimd van 18 naar 26 weken rond opname van het kind. Het verlof kan dus vanaf 1 januari 2015 gespreid over een periode van maximaal 26 weken opnemen worden.
  • Kort en langdurend zorgverlof (kort zorgverlof is betaald verlof en langdurend zorgverlof onbetaald verlof): aan de wijze van opname worden geen wettelijke voorwaarden meer verbonden. De opnameperiode wordt verlengd van twaalf naar achttien weken. Bovendien wordt de werkingssfeer van deze verlofvormen uitgebreid naar werknemers die zorgen voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving (per 1 juli 2015).
  • Bevallingsverlof (betaald, maar wordt vergoed via uitkering UWV): het bevallingsverlof wordt verlengd voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’). Bovendien is er de mogelijkheid toegevoegd om vanaf de 6e week na bevalling het bevallingsverlof in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken. Tot slot is het door de wetswijziging mogelijk om bevallingsverlof over te dragen (aan de partner) in geval van het overlijden van de moeder.
  • Zwangerschapsverlof (betaald, maar wordt vergoed via uitkering UWV): bij een meerling wordt deze verlofvorm met 4 weken uitgebreid. De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel is nog niet vastgesteld.
  • Calamiteiten- en kortverzuimverlof (betaald): de werkingssfeer van dit verlof is verhelderd door toevoeging van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.
  • Aanpassing van de contractuele arbeidsduur: de termijn waarbinnen een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan wordt verkort van twee naar één jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan dit ook tussendoor. De wijziging kan een tijdelijk karakter hebben.

 

Advies

U moet als werkgever er voor zorgen dat de huidige arbeidsvoorwaarden rondom verlof niet in strijd zijn met de nieuwe wet- en regelgeving. Check dus nu uw arbeidsvoorwaarden. Heeft u vragen hierover of heeft u hulp nodig bij het checken of aanpassen van uw arbeidsvoorwaarden, schroom dan niet om contact op te nemen met ons.