Better Legal Safe than sorry!

Een veel voorkomend onderwerp in een arbeidsconflict is het concurrentiebeding. Dit beding zorgt ervoor dat werknemers na het einde van hun arbeidsovereenkomst beperkt worden in de keuze om bij andere werkgevers in dienst te treden. Hierdoor kan worden uitgesloten dat werknemers bij een (grote) concurrent van hun oude werkgever gaan werken en de oude werkgever hierdoor benadeeld wordt. Mocht uw werknemer na zijn dienstverband vanwege een conflict betreffende het concurrentiebeding naar de rechter stappen, dan kan deze het concurrentiebeding beperken of schorsen. In bepaalde situaties dient u er op te letten, dat u dit concurrentiebeding opnieuw schriftelijk met uw werknemer overeenkomt.

Risico

Uit eerdere rechtspraak blijkt dat er getoetst moet worden of er een gewijzigde arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld het salaris, de functie, de werkzaamheden of de duur gewijzigd worden. Als gevolg hiervan moet het concurrentiebeding dus opnieuw schriftelijk worden aangegaan. Dit houdt in dat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst overeengekomen moet worden, dit kan zo nodig ook via de mail gebeuren. Indien dit concurrentiebeding via de algemene arbeidsvoorwaarden is overeengekomen, is het niet rechtsgeldig. De reden van dit schriftelijkheidseis is dat hierin de bijzondere waarborg ligt dat de werknemer de zwaardere consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen. Bij een inhoudelijke wijziging van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer zich namelijk realiseren dat het concurrentiebeding bijv. bij een functiewijziging ook betrekking heeft op deze nieuwe functie. Als er geen ingrijpende wijzigingen plaats hebben gevonden, is het opnieuw overeenkomen niet vereist, maar wel verstandig. Hierdoor is de kans dat er later onduidelijkheden ontstaan over dit concurrentiebeding een stuk kleiner.

Legal Safe advies

Er zijn drie gevallen waarbij u sowieso dient over te gaan naar het opnieuw overeenkomen van het concurrentiebeding:

  1. Als het concurrentiebeding beduidend zwaarder op de werknemer gaat rusten door bijv. de functiewijziging.
  2. Als er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de werknemer, of deze arbeidsovereenkomst een opvolging of omzetting is van een eerdere overeenkomst.
  3. Let hierom altijd op met stilzwijgende verlenging bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd ten opzichte van het concurrentiebeding.

Om een dergelijke situatie te voorkomen, kunt u als werkgever gebruik maken van de Legal Safe Service, deze service biedt een automatisch waarschuwingsbericht bij verlenging van contracten aan. TLC biedt deze LSS aan en is hiernaast gespecialiseerd in het opstellen van arbeidsovereenkomsten. U kunt altijd contact met ons opnemen hierover. Better Legal Safe than sorry!