Overeenkomst zonder opzegging

Let op bij arbeidsovereenkomsten waarin geen afspraken zijn vastgelegd over de opzegging van die overeenkomst

Een overeenkomst is de juridische basis voor het afnemen en leveren van prestaties ten aanzien van de wederpartij. Dit brengt rechten en plichten met zich mee voor alle betrokken partijen. Soms worden er door de presterende partij sub overeenkomsten gesloten met derden om die prestaties te kunnen leveren. Daarbij is het van belang dat de duur en het einde van die sub overeenkomsten verbonden worden aan de hoofdovereenkomst. Dat gebeurt namelijk niet automatisch! De voorzieningenrechter heeft hierover weer een opvallende uitspraak gedaan.

De zaak ging over de gemeente Enschede die met een detacheringsbureau was overeengekomen om via het bureau projectleiders voor een bepaalde tijd in te huren. Hierdoor ontstond er ten eerste een hoofdovereenkomst tussen de gemeente en het bureau. Ten tweede ontstond er een arbeidsovereenkomst tussen het bureau en de trajectbegeleiders. In de hoofdovereenkomst stonden mogelijkheden tot beëindiging opgenomen. Deze mogelijkheden hielden in dat de detacheringsovereenkomst alleen kon worden beëindigd indien het detacheringsbureau andere arbeid voor de medewerkers had gevonden of een toegewezen ontslagvergunning van het UWV zou verkrijgen. Achteraf besloot de gemeente de trajectbegeleiders gedurende een langere tijd in te huren. Als gevolg hiervan werden de arbeidsovereenkomsten van de trajectleiders omgezet van bepaalde naar onbepaalde tijd. Na enige tijd besloot de gemeente door bezuiniging het project alsmede de arbeidsovereenkomsten van de projectleiders te beëindigen. De hoofdovereenkomst voorzag in beëindigingsmogelijkheden welke nog gebaseerd waren op de arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, en niet voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd. Na deze omzetting was de beëindigingsclausule in de hoofdovereenkomst daar niet op aangepast. Om deze reden konden de nieuwe arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer niet opgezegd worden, omdat de voorwaarden van beëindiging niet meer van toepassing waren. Een soort van vicieuze cirkel. In deze zaak besloot de voorzieningenrechter daarom de cirkel te doorbreken en mogelijkheden van beëindiging te toetsen aan redelijkheid en billijkheid. Hierdoor kon de detacheringsovereenkomst en dus ook arbeidsovereenkomsten alsnog opgezegd worden, maar wel met een langere opzegtermijn dan de gemeente had beoogd.

Tip voor de praktijk

De oorzaak van het onderhavige geschil was gelegen in het feit dat bij het sluiten van de hoofdovereenkomst tussen de gemeente en het bureau wel in beëindiging was voorzien, maar dat dit niet goed anticipeerde op de nadien gewijzigde omstandigheden in de sub overeenkomsten (het omzetten van de arbeidsovereenkomsten van bepaalde naar onbepaalde tijd).

Aan de hand van de uitspraak kunnen wij u aanraden om:

  • altijd de contractuele verbinding tussen een hoofdovereenkomst en een sub overeenkomst goed te regelen en zo ook dus de beëindigingsmogelijkheden van de hoofdovereenkomst goed te verbinden aan de sub overeenkomsten;
  • naar aanleiding van nadien veranderde sub contracten altijd na te kijken of dit gevolgen heeft voor de hoofdovereenkomst waardoor de sub contracten aangepast moeten worden of andersom.

Deze voorzorg kan, zoals blijkt uit de uitspraak, een dure rechtszaak en een langere opzegtermijn opgelegd door de rechter, voorkomen!