Aandachtspunten bij de Flex B.V.

De run op de Flex B.V. is groot, in de eerste 4 dagen van oktober waren er 3000 aanvragen. Het is gemakkelijker maar blijf wel alert bij de keuze en inrichting, zie hier wat kanttekeningen op een rij!

Oprichting van een B.V. is gemakkelijker geworden maar dat is nog steeds geen doel op zich om dan maar voor een B.V. te kiezen. Kritisch nadenken over de keuze en consequenties van een rechtsvorm is nog steeds van groot belang. Verder is de inrichting van de B.V. een stuk flexibeler geworden nu de wet daaromtrent veel meer vrijheid biedt maar met grotere vrijheid komt ook een grotere verantwoordelijkheid kijken. Vooral in het geval waarin men te maken heeft met meerdere partners. Meer dan ooit moet je weten wat je doet en hoe je zaken afspreekt. Doe je dat niet dan biedt de wet minder vangnet.

Belangrijke afwegingen voor het kiezen van de B.V. als rechtsvorm:

De afwegingen voor het kiezen van de B.V. als geschikte rechtsvorm zijn niet persé veranderd door de nieuwe wetgeving. Het is nog steeds van belang die op het netvlies te hebben. We zetten ze daarom hier nog even op een rij.

  1. Geen aansprakelijkheid van de aandeelhouder/directeur in de meeste gevallen voor eventuele handelsschulden van de onderneming. De oprichters/aandeelhouder(s)/directeuren lopen alleen het risico dat zij het bedrag dat zij in het bedrijf hebben geïnvesteerd, kwijt raken. Daarmee is de B.V. interessant voor ondernemers en al helemaal nu, nu je geen € 18.000 start kapitaal meer hoeft mee te brengen.
  2. Een andere belangrijke afweging om voor een B.V. te kiezen is de (lagere) vennootschapsbelasting vanaf een bepaalde hoogte van bedrijfswinsten ten opzichte van de inkomstenbelasting voor een eenmanszaak.
  3. De eenvoud van een bedrijfsoverdracht bij een B.V. door verkoop van de aandelen.
  4. Commerciële redenen, het kan professioneler overkomen om in een B.V. vorm te ondernemen.
  5. I.v.m. cashflow management, pensioen opbouw en keuze in uitstel van belastingdruk wegens dividenduitkeringen kan het handiger zijn om met een groep van holdings en werkmaatschappijen te werken (allemaal in de B.V. vorm.)

Er zijn nog aantal andere afwegingen maar het voert te ver die hier allemaal uit de doeken te doen.

 

Gewijzigde flexibelere regels voor de B.V. mét de kanttekeningen.

Geen minimum(start)kapitaal meer (eerst € 18.000).
Kanttekening 1: Ondernemen vergt nog steeds investering dus geld zal altijd nodig zijn tenzij je een bank vindt die graag investeert. Maar dat is in deze tijden vaker een wens dan realiteit.

Kanttekening 2:de verzwaring van (thans wettelijk vastgelegde) verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de directie en aandeelhouders voor te hoge dividenduitkeringen waardoor de B.V. niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Bestuurders moeten kunnen aantonen dat zij op de juiste momenten de uitkerings- en balanstest hebben gedaan;

Geen verplichte bankverklaringmeer voor de storting van 18.000 euro en de verplichte accountantsverklaring voor inbreng in natura.
Kanttekening 3: dit geeft geen vrijbrief om te doen en laten met de gelden en goederen van de B.V. wat een bestuurder goed dunkt! De doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid blijft wel immers nog steeds overeind als er onzorgvuldig omgesprongen wordt met de gelden of goederen van de B.V. en hierdoor faillissement is ontstaan.

Totale vrijheid om de statuten in te richtennaar de wensen van de ondernemer. De enige verplichte informatie die in de statuten moet staan is: naam, vestigingsplaats, doel van de B.V., het aandelenkapitaal en een regeling voor directeuren en/of commissarissen die plotseling (door ziekte of schorsing bijvoorbeeld) wegvallen. Van deze wettelijke minimumeisen mag niet worden afgeweken.
Kanttekening 4: Minimale regelingen zijn alleen aan te raden bij eenpersoons B.V.’s maar niet bij B.V.’s met meerdere aandeelhouders. Door de volledige flexibiliteit en afwezigheid van wettelijke kaders is het heel belangrijk dat de statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en nadere reglementen en overeenkomsten nu de juiste en volledige invulling en uitwerking krijgen. Partners moeten onmiskenbaar weten wat zij gedurende de samenwerking van elkaar mogen verwachten en eisen zowel op aandeelhoudersniveau als op ondernemingsniveau, hoe zij omgaan met mogelijke externe risico’s die de samenwerking beïnvloeden, op welke manier zij omgaan met geschillen en op welke manier zij uit elkaar zullen gaan (tegen welke prijs). Dit om ruis op de lijn in samenwerking te voorkomen en de ondernemer te behoeden dat deze jarenlang moet procederen in de rechtszaal over afspraken die niet van te voren of onvoldoende zijn uitgewerkt maar wel de kern van de samenwerking raken;

De B.V. mag aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering (dividend).Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers
Kanttekening 5: In sommige gevallen kan de constructie van certificering toch aantrekkelijker zijn omdat je bij aandeelhouders zonder stemrecht niet per onderwerp kunt kiezen of ze wel of niet meestellen terwijl die nuancering bij certificaathouders wel mogelijk is. Maak daarin een bewuste keuze;

Aandeelhouders kunnen besluiten nemen buiten de algemene vergadering om.Op die manier kan de B.V. sneller handelen, zeker als er maar één directeur-grootaandeelhouder is.
Kanttekening 6: Hoewel het allemaal veel gemakkelijker is geworden om te stemmen is het des te meer van belang om bij meerdere aandeelhouders hier niet te lichtvaardig mee om te gaan. Er zullen naar verwachting sneller conflicten gaan ontstaan tussen aandeelhouders die bepaalde aandeelhouders niet goed op de hoogte hebben gebracht terwijl het ging om besluitvorming die deze andere aandeelhouders juist raakten. Ten eerste is het besluit óm buiten de vergadering om te kunnen stemmen ook een aandeelhoudersbesluit waarin álle aandeelhouders mee moeten stemmen. Gewone meerderheid is echter wel voldoende. Voorts is archivering van de documentatie rondom die stemming (meestal per mail) van groot belang omdat er naar verwachting al snel hieromtrent conflicten zullen ontstaan tussen aandeelhouders die niet goed betrokken zijn geweest bij bepaalde besluitvorming;

De B.V. mag ervoor kiezen de overdracht van aandelen te beperken, maar dat hoeft niet.Tot 1 oktober 2012 golden beperkingen bij verkoop van aandelen. Deze moesten eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouders. Deze zogeheten wettelijke blokkeringsregeling is nu afgeschaft.

Kanttekening 7:
dit betekent dat je zelf vorm moet geven aan het behoud van het besloten karakter van de B.V. of dat je wellicht kiest voor een open karakter van de B.V. Het is dan wel van belang om je goed te laten bijstaan door experts wat de consequenties hiervan zijn en je te laten gidsen bij het verkennen van de vele mogelijkheden. Dit om zodoende de best passende optie te kiezen.

TLC begeleidt u graag bij het kiezen van de juiste rechtsvorm en het inrichten daarvan. TLC werkt in dat verband nauw samen met een gerenommeerd notariskantoor in Amsterdam die benodigde expertise bezit over de Flex B.V. en tegen scherpe prijzen oprichtingen kan doen. Wilt u dus bijvoorbeeld samenwerken met andere ondernemers, of een nieuwe onderneming starten of een bestaande omzetten in een andere vorm dan kan TLC u hierbij uitstekend adviseren. Het advies traject vindt plaats op consultancy basis. Vanaf het moment dat duidelijk is welke acties geregeld moeten worden zal TLC een kosteninschatting voor u kunnen maken. Zo zijn de vervolgkosten transparant en overzichtelijk. Neem hier contact met ons op!