Actualiteiten vakantierechten 2012

Uitbetaling vakantiedagen na dienstverband

Als het dienstverband van een werknemer eindigt heeft de werknemer recht op uitbetaling van de vakantiedagen die hij of zij nog over heeft. Het is echter niet altijd duidelijk wat dan het uit te betalen bedrag aan loon omvat. In het kader van het Europese richtlijn, waar de Nederlandse wet zich aan moet aanpassen, werd het begrip loon al heel breed uitgelegd. Namelijk: het vakantieloon over een dag moet gelijk zijn aan de waarde van een aan het einde van de arbeidsovereenkomst uit te betalen vakantie. Wat inhoudt dat alle componenten, die samenhangen met de taken van de werknemer die uit de arbeidsovereenkomst blijken en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt, naast het bruto loon ook mee tellen.

Het was nog niet concreet welke componenten moeten meetellen. In de uitspraak van 29-07-2012 heeft de rechtbank Amsterdam definitief bepaald welke concrete componenten moeten meetellen. Namelijk;

  • loon
  • 8% vakantie bijslag
  • structureel toegekende bonussen
  • werkgeversbijdrage pensioenpremie.

Werknemer die arbeidsongeschikt tijdens de vakantie wordt

Een werknemer heeft het recht als hij tijdens een betaalde vakantie arbeidsongeschikt wordt om op een later tijdstip vakantie op te nemen voor de periode dat de werknemer arbeidsongeschikt was in deze vakantie. Het geldt dus niet meer alleen als de werknemer vóór de vakantie arbeidsongeschikt is geworden en dit vóór de vakantie heeft gemeld. Dit blijkt uit het arrest van het hof d.d. 21 juni 2012 te Luxemburg. De werknemer draagt de bewijslast om aan te tonen dat hij daadwerkelijk arbeidsongeschikt was in deze periode. Volgens recente rechtspraak moet een werkgever bij beoordeling van ziekte minimaal een BIG geregistreerd arts inschakelen. We zouden willen betogen dat dit dan ook anders moet gelden. Let daar dus op!

Vakantiedagen kunnen vererven

De kantonrechter te Assen heeft op 12-06-2012 geoordeeld dat erfgenamen, op grond van artikel 7:641 BW, aanspraak kunnen maken op niet genoten vakantie-uren van hun familie. Dit valt namelijk in de nalatenschap van de werknemer. Als dat niet zo was zou de werkgever bevoordeeld worden door het overlijden van een werknemer, wat een ongewenste situatie is.

Vakantiedagen niet meer ongelimiteerd opsparen

Beneden wettelijke vakantiedagen mogen sinds 1 juni 2012 niet meer ongelimiteerd worden opgespaard. Werknemer hebben nu anderhalf jaar om hun vakantiedagen op te maken. Er mag van deze regeling alleen worden afgeweken in de cao als dat in het voordeel van de werknemer is. In 137 van de 241 nieuwe cao’ s die zijn afgesloten zijn afspraken gemaakt over het vervallen van vakantiedagen. Bij één derde van de 137 cao’ s werd de oude verjaringstermijn van 5 jaar aangehouden.  Als de wettelijke regeling van 1,5 jaar gewoon geldt moeten werkgevers rekening houden met twee verschillende termijnen, omdat het termijn voor de bovenwettelijke vakantiedagen nog steeds 5 jaar is.

Wanneer u professionele juridische bijstand nodig heeft, neem dan gerust contact op met mw. Mr Hella Vercammen op telefoon nummer 020-3450152 of mail naar info@thelegalcompany.nl