Inkoopvoorwaarden bij gunningsopdrachten

In deze moeilijke economische tijden vechten kleine bedrijven om opdrachten te verwerven bij grote bedrijven. Dit gebeurt dan op basis van een overeenkomst van opdracht. Hierbij wordt vaak een soort competitie uitgeschreven waarbij meerdere bedrijven zich kunnen aanmelden om een aanbieding te doen om op die manier de grootste kanshebber te worden de opdracht binnen te slepen. Grote bedrijven spelen hier uiterst geraffineerd op in, door op het laatste moment van het gunningstraject de inkoopvoorwaarden aan de kleine ondernemer te overleggen waardoor deze te weinig tijd heeft om goed te kunnen nadenken over de gevolgen van clausules die hierin te vinden zijn.

De beëindigingsclausules

Kleine ondernemers durven op zo’n moment ook commercieel gezien niet om bezwaar te maken uit angst de opdracht op het laatste moment nog te verliezen aan een concurrent. Vooral de clausules met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst zorgen vaak voor veel onzekerheid. De opdrachtgever zal vaak deze clausules in eigen voordeel opstellen én uitleggen. Meestal wordt bedongen dat de opdrachtgever om welke reden dan ook kan beëindigen zonder dat daar enige financiële compensatie tegenover staat voor de kleine ondernemer. Het probleem is echter dat de kleine ondernemer hier pas achter komt als het werkelijk tot een conflict komt en terughoudend is om er werk van te maken uit angst voor een kostbare juridische procedure. Graag informeren we u hierover teneinde herhaling hiervan te voorkomen.

Praktijkvoorbeeld

In een recente zaak die The Legal Company heeft behandeld in samenwerking met haar partner advocaat mr L. Van Gastel, had de opdrachtgever, een groot ingenieursbureau,  een ict afdeling weggesaneerd zonder dit mede te delen aan opdrachtnemer. Dit terwijl die ict afdeling in een eerder stadium de opdracht gegund aan opdrachtnemer om de interne medewerkerstevredenheid te meten. Toen opdrachtnemer navraag deed over wanneer zij van start konden met hun werkzaamheden werd haar te kennen gegeven dat het project tijdelijk was stil gezet om later weer voortgezet te worden. Na een aantal maanden en herhaaldelijke navraag door de opdrachtnemer werd deze plotseling te kennen gegeven dat het project helemaal was gestopt vanwege interne reorganisatie en dat de opdrachtnemer het aanbetaalde bedrag van € 50.000 moest terugbetalen met aftrek van de gemaakte kosten die in verband met de opzet van het project waren gemaakt. Zij waren van mening dat dit slechts € 3500 betrof. Aangezien het hierbij ging om een project die over een tijdspanne van drie jaren zou worden afgerond, was het zo dat de opdrachtnemer het door opdrachtgever vooruitbetaalde geld had ingeboekt bij de jaaromzet en er ook gerechtvaardigd van uit mocht gaan dat hij het project zou (mogen) volbrengen. Daarbij heeft opdrachtnemer meerdere malen aangegeven de gegunde opdracht voort te willen zetten. Het voordeel van opdrachtnemer in deze zaak was dat de opdrachtgever al een aanzienlijk bedrag had vooruitbetaald zodat de opdrachtnemer, een kleine ondernemer, bij de ontstane onenigheid over de beëindigingsclausule genoeg reden had om te procederen.

Conclusie

Als kleinere partij is het van groot belang om reeds bij het aangaan van de opdracht bezwaar te maken tegen onredelijke (opzeggings)clausules in de inkoopvoorwaarden.

Bij de behandeling van voornoemde zaak voor de rechtbank liet de rechter duidelijk blijken dat het niet zo kan zijn dat de opdrachtgever door middel van een eenzijdige beëindigingsclausule de overeenkomst ten alle tijden mag opzeggen (is wettelijk geregeld) terwijl de opdrachtnemer dat niet mag en met volledige uitsluiting van de verplichting redelijk loon of vervangende schadevergoeding te moeten betalen. Dit zou tenslotte voor grote rechtsongelijkheid en contractongelijkheid in heel Nederland zorgen. Uiteindelijk werd deze zaak dan ook in der minne geschikt en behield opdrachtnemer de gehele som aan  aanbetaald geld. Dat was ongeveer de marge die opdrachtnemer had kunnen maken als zij het hele contract had moeten uitvoeren. Intussen was opdrachtnemer ook wel een hoop juridische kosten verder die men nooit geheel terug krijgt van de wederpartij door een proceskostenveroordeling als je als partij in het gelijk wordt gesteld. Voorkomen is dus veel beter dan genezen. Laat dus altijd inkoopvoorwaarden juridisch screenen alvorens u een opdracht aanvaardt!

Wanneer u ook met het probleem van onredelijke inkoopvoorwaarden zit en u professionele juridische bijstand nodig heeft, neem dan gerust contact op met mw. Mr. Hella Vercammen op telefoon nummer 020-3450152 of mail naar info@thelegalcompany.nl