FLEX BV-recht

De stand van zaken is dat het kabinet ondanks de kabinetscrisis nog steeds streeft naar invoering van de wetsvoorstellen inzake de flexibilisering van het BV-recht en bestuur & toezicht per 1 juli 2012. Zoals reeds aangegeven in ons vorig nieuwsbericht omtrent de Flex B.V. hebben die veranderingen niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen maar ook voor uw bestaande vennootschappen. Dit komt omdat de regelgeving meestal direct in werking treedt en statutaire bepalingen, in strijd met de wet, ongeldig worden.

Wanneer is actie vereist vóór datum inwerkingtreding?

Het kan van groot belang zijn dat u zich nu al goed laat voorlichten of zelfs actie onderneemt vóór het nieuwe B.V.-recht in werking treedt om zaken recht te zetten, risico’s te vermijden en kansen die de nieuwe wetgeving biedt, zo optimaal mogelijk te benutten.

Er zijn een viertal hoofdpunten met bijbehorende acties:

1. Nieuwe mogelijkheden die nu statutenwijziging behoeven.

2. Aandachtspunt bij oprichting van nieuwe B.V.’s.

3. Direct werkende wetsbepalingen welke een risico opleveren bij bestaande B.V.’s.

4. Verhindering van nieuwe mogelijkheden door huidige statuten.

Ad. 1. Nieuwe faciliteiten welke nu statutenwijziging vereisen:

Een aantal faciliteiten van het nieuwe recht worden alleen geboden als de statuten van de bv in overeenstemming zijn met het nieuwe recht. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe aandelensoorten (stemrechtloos, winstrechtloos), de bevoegdheid van bepaalde aandeelhouders om een bestuurder te noemen en aanpassing van de blokkeringsregeling.

Ad.2. Aandachtspunten bij oprichting van nieuwe bv’s

Het nieuwe BV-recht stelt straks minder eisen aan de inhoud van statuten van de BV’s. Dat kan tot gevolg hebben dat belangrijke bepalingen in de statuten die de positie van een investeerder, minderheidsaandeelhouder of statutair directeur waarborgen ontbreken. Indien u dergelijke posities inneemt zult u meer dan ooit belang kunnen hebben bij een goede aandeelhoudersovereenkomst of een goed bestuursreglement dan wel managementovereenkomst waarin die rechten geborgd zijn. TLC kan u daarbij helpen aangezien zij specialist is in het opstellen van deze overeenkomsten, ook straks onder het nieuwe recht.

Ad.3 Direct werkende wetsbepalingen die risico’s vormen bij bestaande bv’s.

1. Als een statutair directeur een tegenstrijdig belang heeft met de door hem bestuurde B.V. zijn nieuwe regels van toepassing op de besluitvorming.

2. Er gelden straks nieuwe formaliteiten voor de uitkering van dividend en agio. Niet-naleving levert ongeldigheid van de handelingen op en kan onder omstandigheden tot aansprakelijkheid van directie en aandeelhouder leiden. De nieuwe regels gelden ook voor boekjaren die zijn geëindigd voor inwerkingtreding, voor zover over die boekjaren besluiten worden genomen ná inwerkingtreding van het nieuwe BV-recht!

3. De regelgeving inzake certificaten van aandelen wijzigt ingrijpend. Om rechtsonzekerheid te voorkomen zijn maatregelen nodig, meestal vergt dit ook ook statutenwijziging van de B.V.

Ad 4. Blokkering van nieuwe mogelijkheden door huidige statuten:

Bepaalde nieuwe mogelijkheden kunnen niet worden benut bij handhaving van uw huidige statuten zodat u deze tijdig zult moeten laten wijzigen:

1. Vergroting van de mogelijkheden om uitkeringen (onder andere dividend) te doen.

2. Vereenvoudiging regels tot terugbetaling van gestort kapitaal, kapitaalvermindering en inkoop.

3. Vervallen van formaliteiten met betrekking tot transacties met oprichters en aandeelhouders binnen twee jaar na oprichting (“Nachgründung”).

4. Vervallen van de eisen inzake steunverlening door de B.V. in het kader van de verkrijgen van de aandelen (“artikel 207c”).

SCREENING VAN BESTAANDE STATUTEN EN OVEREENKOMSTEN.

TLC levert u een onafhankelijke screening aan van uw bestaande statuten en bijbehorende overeenkomsten met betrekking tot uw besloten vennootschappen. Aangegeven wordt of statutenwijziging tijdig gewenst is en welke overige onderwerpen aandacht behoeven. Indien u nog vragen heeft dan kunt u gerust contact opnemen met mevr. mr Hella Vercammen op 020-3450152 of mailen naar info@thelegalcompany.nl