Arbeidsrecht


Image

Als experts op het gebied van arbeidsrecht geven we graag advies over uw rechtspositie als werkgever en krijgt u directe rechtsbijstand als u personeelsproblemen heeft (zoals disfunctioneren, wangedrag of een verstoorde arbeidsrelatie). Dit kan ook op abonnementsbasis!

Wij helpen u ook bij andere arbeidsrechtelijke zaken zoals CAO werkingssfeer onderzoeken, problemen met ziek personeel, doorstart en faillissement, overname en reorganisaties, etc. Hieronder treft u een uitgebreidere opsomming aan van de onderwerpen waarbij we u kunnen helpen. Bel of mail onze experts mr. H. Vercammen of mr. A. Hardy  op:

020-3450152
hvercammen@thelegalcompany.nl
ahardy@thelegalcompany.nl


Waar kunnen wij u mee helpen?


  • Advies/ontslagaanvraag UWV of kantonrechter
  • Beoordeling, opstellen en onderhandeling vaststellingsovereenkomst beëindiging met wederzijds goedvinden
  • Ontslag op staande voet en proeftijd
  • Arbeidsongeschikte werknemers
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Dossieropbouw disfunctioneren en verwijtbaar gedrag
  • Cao-recht en cao werkingssfeer onderzoek
  • Due diligence werknemers bij overname
  • Ontslag statutair directeur
  • Opstellen arbeidscontracten, personeelsreglementen

Regel nu een arbeidsrechtelijke MKB training op locatie voor u zelf en uw leidinggevenden

Bekijk de trainingen

Praktijkvoorbeelden

PRAKTIJKPROBLEEM 1: DISFUNCTIONEREN
Werknemer pakt de commercieel taken niet goed op en stelt het steeds uit. Hij verzandt in interne administratieve 
. De vele informele gesprekjes brengen geen verbetering. U bent het spuugzat en vraagt aan ons, “Ik wil deze werknemer ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, kan dat?”.

ONZE AANPAK:
We selecteren eerst de ontslag-grond en dat is in eerste instantie verwijtbaar handelen en nalaten (niet zozeer verstoorde arbeidsrelatie). We geven u aanwijzingen omtrent de inhoud van officiële waarschuwingen, verzoeken om getuigenverklaringen van collega’s en klachten van klanten. We adviseren over de inhoud van een gesprek met werknemer om de wacht aan te zeggen.
RESULTAAT VAN DE ECHTE CASE:
Na deze aanpak werd een vaststellings overeenkomst getekend met slechts toekenning van de (lage) transitievergoeding en werknemer verdween direct van de werkvloer.

Lees meer

PRAKTIJKPROBLEEM 2:
ZIEKE WERKNEMER
In deze case hielpen wij de werk­gever in een lastige situatie met een zieke werk­nemer. De werk­nemer had zich na een “gezonde” periode van 7 maanden weer ziek gemeld direct na een con­flict op de werk­vloer.

Werk­nemer zegt over­spannen te zijn en later komen daar fysieke klachten bij. De arbo-arts loopt steeds achter de feiten aan. Werk­nemer is het niet eens met de benut­bare mogelijk­heden die de arbo-arts ziet en meldt deze niet te kunnen doen en geeft dan weer blijk van andere fysieke klachten.

De re-integratie te lang stag­neert en mede ter voor­koming van UWV loon­sancties adviseren wij de werk­gever hoe en wanneer zij welke sanctie moet inzetten om de werk­nemer weer te mobili­seren. Wij schrijven brieven aan de werk­nemer en adviseren werk­gever hoe zij richting de arbo-arts moet handelen.

Lees meer

PRAKTIJKPROBLEEM 3: FLEXIBEL CONTRACT
Een grote plaatse­lijke speler in de kinder­opvang ver­zocht ons om hun flexi­bele schil van dag­verblijf leidsters contactueel veiliger en meer in over­een­stemming met de wettelijke spel­regels in te regelen.

Het ging met name om de risico’s rondom het rechts­vermoeden van de omvang van arbeid als de hoeveel­heid uren en tijden per periode tel­kens onvol­doende vast­liggen. Er is dan een risico dat die uren achter­af zeer constant zijn geweest zonder dat ergens vast­ligt waarom dat in die periode zo was.
De werk­nemer kan daar een aan­spraak voor de toe­komst uit opmaken.In de prak­tijk bleek dat vanwege admini­stra­tieve redenen bepaalde zaken op een con­tractuele manier werden vast­gelegd dat dit juist dergelijke werk­nemers­aanspraken in de hand zouden werken. Dit hebben wij recht­gezet door een andere con­tract­structuur en inhoud te adviseren.

Lees meer

PRAKTIJKPROBLEEM 4: ARBEIDSDOCUMENTATIE
Cliënte, een auto­mati­seerder spe­ciaal voor het MKB, heeft ons ge­vraagd om een nieuw model arbeids­overeen­komst op te stellen aan­gezien het huidige model­contract al een aan­tal jaren oud was.

Vooral door de nieuwe WAB levert dat grote risico’s op omdat de arbeids­rechte­lijke spel­regels drastisch gewijzigd zijn vanaf 1 januari 2020.


Denk aan proeftijd
, het con­currentie­beding, de aan­zegging en de (financiële) risico’s en gevolgen als deze bepalingen niet con­form de wet zijn zoals nietig­heid van de afspraak en boetes. Wij hebben daarom een nieuw model arbeids­overeen­komst opge­leverd in­clu­sief een in­structie­manual zodat alle nieuwe (WAB) bepa­lingen ook in onder­nemers­taal zijn uit­gelegd.

Omdat er boven­dien
werk­gevers­instructies ontbraken o.a. op het gebied van lease­auto’s, huis­regels ter beschikking ge­stelde appara­tuur en ziekte­ver­zuim, hebben wij ook een los­bladig Handboek opge­steld die gemakke­lijk te wijzi­gen is voor de cliënte.

Lees meer